New Position Opened in IBAR

Posted at: July 17, 2018, 8:26 a.m.

ANUNȚ

Institutul de Biochimie al Academiei Române București

anunțã scoaterea la concurs în condițiile H.G. nr. 286/2011 a unui post de economist gradul II poziția 45 în statul de personal, la Compartimentul Plan-Financiar-Administrativ, pe duratã nedeterminatã.

Concursul se va desfãșura între 13 iunie 2018 - 3 august 2018.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresatã Directorului institutului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copiile, conforme cu originalul, ale documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice, conforme cu originalul;
 • copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã în original care sã ateste vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 20 iunie – 19 iulie 2018, inclusiv, la Sediul Institutiei, Splaiul Independenþei 296, Etaj 2, Serviciul Resurse umane, camera 307, Responsabil ing. Anca Ionescu.

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 45 din statul de personal, prin Decizia internã nr. 86/13.VI.2018 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

I. Norme metodologice privind evidența contabilã și raportarea financiarã în sistemul bugetar ;

II. Înregistrãri contabile conform OMFP nr. 2021/17.12.2013;

III. Aspecte ale derulãrii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publicã (reguli generale privind operatorii economici, de participare și desfãșurare a procedurilor de atribuire, alcãtuirea documentației de atribuire, documentul unic de achiziție european, enumerarea procedurilor de atribuire și a pragurilor valorice de la care se aplicã acestea, achiziția directã și valoarea maximã pânã la care se poate desfãșura, oferte alternative, garanția de participare, garanția de bunã execuție, criterii de calificare și selecție aplicabile în cadul procedurii de atribuire, descrierea categoriilor de contracte pentru care nu poate fi ulilizatã licitația electronicã);

IV. Caracteristici ale salarizãrii (salariile de bazã și gradațiile, drepturi salariale pentru deținerea titlului științific de doctor, drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv, indemnizația de hranã, sporul pentru condiții de muncã, salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncã sau de serviciu, transparența veniturilor salariale, caracterul drepturilor salariale);

V. Cunoștințe utilizare MS Word, MS Excel și Internet (pentru testare în cadrul probei practice).

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicatã și actualizatã;
 2. Legea finanțelor publice Nr. 500/2002, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 3. Ordinul MFP nr. 2021/17.12.2013;
 4. Legea-cadru Nr .153/28.06.2018 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice (Art. 10, Art. 14, Art. 18, Art. 23, Art. 27, Art. 33, Art. 35);
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (cu normele de aplicare);
 6. Legea Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziþiile publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare (Art. 7, Art. 49 - 55, Art. 193 - 200, Art. 162);
 7. Hotãrârea Guvernului României Nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziþie publicã/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziþiile publice (Art. 20, Art. 43 – 44 – 45 - 46, Art. 35 – 36 – 37 - 38, Art. 39 – 40 – 41 - 42, Art. 114).

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisã, proba oralã și proba practicã - și va avea loc în ziua de 30 iulie 2018, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfãșura în urmãtoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de cãtre comisia de concurs: 20.07.2018;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 23.07.2018;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 24.07.2018, 25.07.2018;
 • Soluționarea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 26.07.2018;
 • Anunțarea rezultatelor soluționãrii contestațiilor la dosarele de concurs: 27.07.2018;
 • Desfãșurarea probei scrise, probei orale și probei practice, notarea probelor: 30.07.2018;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 31.07.2018;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.08.2018, 02..08.2018;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționãrii contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 03.08.2018.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU