Open position for Research Assistant in Cellular and Molecular Biology

08.08.2019 - 06.09.2019 | Posted at: Aug. 12, 2019, 7:35 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 13 în statul de personal, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română semnat și datat de candidat.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 8 august 2019 – 6 septembrie 2019 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 13 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 134/8.VIII.2019 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Sinteza și degradarea proteinelor.
 2. Tehnici de biologie moleculară și celulară.
 3. Analiza proteinelor prin spectrometrie de masă.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.
 2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și probă orală – care se vor desfășura în zilele de 13 septembrie 2019, respectiv 17 septembrie 2019, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 09.09.2019;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 10.09.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 11.09.2019;
 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 12.09.2019;
 • Desfășurarea probei scrise: 13.09.2019;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 16.09.2019;
 • Susținerea și notarea probei orale: 17.09.2019;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 18.09.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 19.09.2019;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 20.09.2019.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU