Open position for Research Assistant in Bioinformatics

08.08.2019 - 06.09.2019 | Posted at: Aug. 12, 2019, 7:41 p.m.

ANUNȚ

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, post având poziția 32 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt :

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română semnat și datat de candidat.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 8 august 2019 – 6 septembrie 2019 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 32 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 137/8.VIII.2019 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Metode bioinformatice în investigarea secvenţelor de acizi nucleici si proteine;
 2. Modelarea prin omologie a structurii proteinelor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Lesk AM, Introduction to Bioinformatics, Oxford University Press CRC 2002, ISBN 0-19-925196-7;
 2. Mount DW, Bioinformatics Sequence and Genome Analysis, Clod Spring HarborLaboratory Press 2004, ISBN 0-87969-712-1;
 3. Schwede T. & Peitsch M., Computational Structural Biology. Methods and Applications, World Scientific, 2008, ISBN 10981-277-877-2;
 4. Kihara D., Protein Structure Prediction, ediția a treia, Humana Press 2014, ISBN 978-1-4939-0365-8.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și probă orală – care se vor desfășura în zilele de 13 septembrie 2019, respectiv 17 septembrie 2019, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 09.09.2019;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 10.09.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 11.09.2019;
 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 12.09.2019;
 • Desfășurarea probei scrise: 13.09.2019;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 16.09.2019;
 • Susținerea și notarea probei orale: 17.09.2019;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 18.09.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 19.09.2019;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 20.09.2019.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU