Open position for Research Scientist in Bioinformatics and Structural Biochemistry

20.08.2019 - 18.09.2019 | Posted at: Aug. 21, 2019, 7:53 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de Cercetător știintific cu doctorat, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. TE 92/2018 - Director de proiect Dr. Laurențiu Spiridon), la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 20 august 2019 – 18 septembrie 2019 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului de Cercetător știintific (cu doctorat), pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, se precizează:

TEMATICA concursului:

 1. Mecanica corpului rigid și aplicațiile în robotică.
 2. Termodinamica statistică.
 3. Tehnologia ADN recombinant.
 4. Metode de imunologie și imunofenotiparea populațiilor de celule și determinarea cantitativă a peptideor antigenice în melanom.
 5. Metode de determinare a modificarilor post-translaționale pentru proteine.

BIBLIOGRAFIA

 1. Featherstone R, „Rigid Body Dynamics Algorithms”, The Australian National University, 2008, ISBN 978-1-4899-7560-7
 2. Lutz M, „Learning Python”, O’Reilly Media, 2013, ISBN-13: 978-1449355739
 3. Jain A, „Robot and Multibody Dynamics – Analysis and Algorithms”, Springer, 2011, ISBN 978-1-4419-7267-5
 4. Atkins P, de paula J, „Atkins' Physical Chemistry”, 8th Edition, Oxford University Press, 2006, ISBN: 0-7167-8759-8, cap. 16, 17;
 5. Lelievre T, Rousset M, Stoltz G, „Free Energy Computations - A Mathematical Perspective”, Imperial College Press, 2010, ISBN-13: 978-1-84816-247-1;
 6. Nelson N, Cox M, Lehninger Principles of Biochemistry, Editia III, Worth Publishers, 2000, cap 5,6,29;
 7. Encyclopedia of Life Sciences, John Willey & Sons, Ltd, 2001;
 8. "Glutamate Receptor Ion Channels. Structure, Regulation and Function" Pharmacol Rev 62, 405-496 (2010);
 9. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P Molecular Biology Of The Cell, Editia5, 2008.

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, proba orală și proba practică care vor avea loc astfel: în zilele de 25 septembrie 2019, 27 septembrie 2019, respectiv 30 septembrie 2019, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 19.09.2019;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 20.09.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 23.09.2019;
 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 24.09.2019;
 • Desfășurarea probei scrise: 25.09.2019;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 26.09.2019;
 • Susținerea și notarea probei orale: 27.09.2019;
 • Susținerea și notarea probei practice: 30.09.2019;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 01.10.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.10.2019;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 03.10.2019.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU