Open position for Research Assistant in Viral Glycoproteins

10.09.2019 - 09.10.2019 | Posted at: Sept. 12, 2019, 7:31 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică - doctorand, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare SEE Nr. 1/2019 – Director de proiect Dr. Norica Nichita), la Departamentul Glicoproteine Virale.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (cu suplimentele de diplomă aferente) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 10 septembrie 2019 – 9 octombrie 2019 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică - doctorand, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, se precizează:

TEMATICA concursului:

 1. Biochimia proteinelor. Structură și funcție.

 2. Compartimentalizare celulara si sortarea proteinelor

 3. Tehnici de manipulare acizi nucleici și proteine.

 4. Răspunsul imun adaptativ; patogeni, infecție și imunitate.

 5. Virusul hepatitei C- infecție, replicare, asamblare, secreție.

BIBLIOGRAFIA

 1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., „Molecular Biology of the cell” Editia IV, cap 3, 8, 12, 24, 25;
 2. „Fields Virology”, editori David M. Knipe si Peter M. Howley, Editia IV, 2001, Vol. 1, capitolul 38.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 16 octombrie 2019, respectiv 18 octombrie 2019, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 10.10.2019;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 11.10.2019;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 14.10.2019;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 15.10.2019;

 • Desfășurarea probei scrise: 16.10.2019;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 17.10.2019;

 • Susținerea și notarea probei orale: 18.10.2019;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 21.10.2019;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 22.10.2019;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 23.10.2019.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU