Open position for Research Assistant in Enzymology

17.10.2019 - 20.11.2019 | Posted at: Oct. 28, 2019, 1 p.m.

Rezultatul concursului

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent treapta I (studii medii), pe durată nedeterminată, concurs ce se va desfășura între 17 octombrie 2019 - 20 noiembrie 2019, post având poziția 25 în statul de personal, la Departamentul Enzimologie.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, conforme cu originalul;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 17 octombrie 2019 – 5 noiembrie 2019 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 25 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 186/17.X.2019 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

I. Tehnici de sterilizare.

II. Concentrația soluțiilor: procentuală, molară, normală. Definiție și exemple.

III. Tehnici de bază folosite în manipularea microorganismelor: medii de cultură bacteriană, celule competente.

BIBLIOGRAFIA

 • Pop R., Andoni M., Lucrări practice de chimie generală și anorganică, Editura V. Babeș, Timișoara 2015;
 • Monica Licker, Elena Hogea, Mihaela Craciunescu, Florin Horvat, Delia Berceanu Vaduva, Dorina Dugăeșescu, Livia Stângă, Mihaela Popa, Delia Muntean, Matilda Radulescu, Ciprian Pilut, Iulia Bagiu, Maria Rus, Dana Brehar Cioflec, Microbiologie Generală .Îndreptar de lucrări practice, Editura Editura V. Babeș, Timișoara 2019;
 • Mihășan M, Ștefan M., Olteanu Z., Biologie Moleculară. Metode experimentale, Editura A.I. Cuza, Iasi 2012, cap. I.

Bibliografia poate fi descarcată gratuit de pe internet.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și probă orală (interviul) - și va avea loc în zilele de 13 noiembrie 2019, respectiv 15 noiembrie 2019, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 06.11.2019;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 07.11.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 08.11.2019;
 • Soluționarea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 11.11.2019;
 • Anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 12.11.2019;
 • Desfășurarea probei scrise: 13.11.2019;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 14.11.2019;
 • Susținerea și notarea probei orale: 15.11.2019;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 18.11.2019;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 19.11.2019;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 20.11.2019.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU