Open position for Research Assistant in Cellular and Molecular Biology

02.12.2019 - 31.12.2019 | Posted at: Dec. 9, 2019, 8:02 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. 61PCCDI/2018 cu titlul "Platforma multi-disciplinară pentru îmbunătățirea capacității instituționale regionale în dermatooncologie și dermatopatologie oncologică - PathDerm”- Responsabil de proiect Dr. Gabriela Negroiu, la Departamentul Biologie Moleculara și Celulară.

 

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 2 decembrie 2019 – 31 decembrie 2019 (inclusiv), ora 16,00, la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

 

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie sau Chimie.

Vechime in munca: nu este cazul.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competente personale - Cunoasterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptiduni/Deprinderi - manualitate, executarea corecta a tehnicilor si procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute; capacitatea de a prelucra si prezenta datele obtinute; capacitatea de a lucra in echipa.

 

Pentru concursul de ocupare a celor două posturi de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerate din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 221/29.XI.2019 s-au aprobat:

 

TEMATICA concursului:

 1. Celula eukariota
  1. Organizarea interna a celulei (compartimentele intracelulare, biosinteza, traficul si degradarea proteinelor); 1b. Procese celulare (diviziunea si moartea celulara).
 1. Identificarea si analiza proteinelor (tehnicile: Western blotting, ELISA, imunoprecipitare, imunocitofluorescenta, marcare metabolica/pulse-chase)
 2. Culturi celulare animale - manipularea si mentinerea in vitro a liniilor celulare mamaliene (generalitati legate de procedee, echipamente si cerinte de biosecuritate)

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Cell Biology, edited by H. Lodish 2013.
 2. Molecular Biology of the Cell, ed. B. Alberts, 3rd edition
 3. Cell Biology- A Laboratory Handbook, ed. J. Celis, 3rd Edition

Se pot utiliza spre informare si alte surse accesibile in mediul online.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 9 ianuarie 2020, respectiv 13 ianuarie 2020, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 03.01.2020;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 06.01.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 07.01.2020;
 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs:08.01.2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 09.01.2020;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 10.01.2020;
 • Susținerea și notarea probei orale: 13.01.2020;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 14.01.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 15.01.2020;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 16.01.2020.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU