Open position for Deputy Director

11.03.2020 - 08.04.2020 | Posted at: March 11, 2020, 9:46 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie – București al Academiei Române organizează concurs, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 752/2001, ale Legii nr. 319/2003 și ale Regulamentului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de cercetare ale Academiei Române, pentru ocuparea postului de Director adjunct al institutului.

La înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente în copie (conform art. 12 alin. 2 din Regulamentului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de cercetare ale Academiei Române):

  • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
  • copia actului de identitate;
  • copie de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice;
  • copie de pe Ordinul Ministrului Educației, de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul II, cercetător științific gradul I sau profesor universitar;
  • curicullum vitae model Europass (semnat și datat pe fiecare pagină);
  • lista lucrărilor științifice publicate (semnată și datată).

La depunerea dosarelor de concurs, candidații vor prezenta în original documentele depuse în copie, în vederea certificării “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane al Institutului de Biochimie din Splaiul Independenței nr. 296, sector 6, București, până la data de 8 aprilie 2020, ora 16,00.

La data de 09.04.2020 are loc verificarea dosarelor candidaților în ceea ce privește existența documentelor menționate la paragraful 3 al prezentului anunț și data depunerii lor, în urma căreia dosarele vor fi declarate admise sau respinse pentru participarea la următoarele probe, anume analiza și evaluarea dosarului de către comisia de concurs (“selecția dosarelor de concurs”) și proba interviului.

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

  • studii superioare de specialitate de lungă durată și titlul științific de doctor;
  • titlul de cercetător științific gradul II, cercetător științific gradul I sau profesor universitar.

Probele analiza și evaluarea dosarului de concurs (“selecția dosarelor de concurs”) și, respectiv, interviul se vor desfășura la data de 21 aprilie 2020, la sediul Institutului de Biochimie, Splaiul Independenței nr. 296, sector 6, București, etajul 2, camera 304, începând cu ora 11,00.

Informații suplimentare privind concursul se pot obține la Biroul Resurse Umane al Institutului de Biochimie, telefon 021.2239069, 021.2239068.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU