Open position for Research Assistant in Cellular and Molecular Biology

22.07.2020 - 20.08.2020 | Posted at: July 22, 2020, 1:07 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată (07.09.2020 - 11.12.2020), remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. 63/2018 PCCDI cu titlul "Proiect integrat de dezvoltare a unor tehnologii dedicate tratamentelor medicale avansate - Teramed”, subproiectul 1, „Implanturi medicale funcționalizate prin tehnologii laser și alternative pentru osteointegrare și regenerare osoasă accelerată”. Responsabil de proiect Dr. Livia Sima, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (împreună cu suplimentele de diplomă aferente) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 22.07.2020 – 20.08.2020 (inclusiv), ora 16:00, la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie sau Inginerie.

Vechime în muncă: nu este cazul.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințe generale teoretice de biologie celulară si testarea in vitro a biomaterialelor.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic/biologic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competente personale - Cunoasterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice). Cunoasterea programelor software pentru analiza datelor este un plus (Microsoft Excel, GraphPad Prism, MatLab sau utilizarea programarii in R).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corecta a tehnicilor si procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute; capacitatea de a prelucra si prezenta datele obtinute; capacitatea de a lucra in echipa.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerate din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 59/21.VII.2020 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Adeziunea celulară
  1. Adeziunea celulară și matricea extracelulară;
  2. Citoscheletul și motilitatea celulară.
 2. Culturi celulare animale - manipularea și menținerea in vitro a liniilor celulare mamaliene (generalități legate de procedee, echipamente și cerințe de biosecuritate), testarea viabilității celulare și analiza creșterii celulelor.
 3. Modalități de vizualizare a celulelor (tehnica de imunocitofluorescență; principiile de bază ale metodelor și instrumentelor existente).

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, ed. B. Alberts, 4th Edition, Part III9. Visualizing Cells, p547-570; Part V19. Cell Junctions, Cell Adhesion, and the ECM, p1096-1125.
 2. Cell Biology- A Laboratory Handbook, ed. J. Celis, 3rd Edition, Vol 1, Part A. Cell and Tissue Culture: associated techniques; Part D. Immunocytochemistry.
 3. Cell Biology, 2nd Edition, Ed Thomas D Pollard and William C Earnshaw; Section VIII Cellular Adhesion and the Extracellular Matrix; Section IX Cytoskeleton & Cellular Motility.

Se pot utiliza spre informare și alte surse accesibile în mediul online, cum sunt jurnalele de specialitate în domeniul biologiei celulare și moleculare (de ex: Cell, Journal of Cell Biology) și biomaterialelor (de ex: Biomaterials, ACS Applied materials & interfaces) dar și cele care descriu metodele aplicate în aceste domenii (de ex: JOVE).

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 27 august 2020, respectiv 31 august 2020, începând cu ora 11:00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 21.08.2020;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 24.08.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 25.08.2020;
 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 26.08.2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 27.08.2020;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 28.08.2020;
 • Susținerea și notarea probei orale: 31.08.2020;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 01.09.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.09.2020;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 03.09.2020.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 21 iulie 2020 – 3 septembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (07.09.2020 - 11.12.2020), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 63 PCCDI/2018 – Subproiectul 1, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Elena-Livia Sima), în urma analizei dosarelor de concurs ale celor trei candidate (Posteucă Natalia, Tudor Ioana-Monica și Ftodiev Andreea-Iuliana), care s-a efectuat la data de 21 august 2020, Comisia de concurs a hotărât că cele trei dosare prezentate întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviul), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 21 iulie 2020 – 3 septembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (07.09.2020 - 11.12.2020), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 63 PCCDI/2018 – Subproiectul 1, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Elena-Livia Sima), la susținerea probei scrise de către cele trei candidate (Posteucă Natalia, Tudor Ioana-Monica și Ftodiev Andreea-Iuliana), care s-a efectuat la data de 27 august 2020, s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărei candidate, candidatele primind indicativele: C1, C2, respectiv C3. Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărei candidate, după cum urmează:

 • candidata cu indicativul C1 a fost notată cu nota 1,00 (unu);
 • candidata cu indicativul C2 a fost notată cu nota 8,43 (opt și patruzeci și trei %);
 • candidata cu indicativul C3 a fost notată cu nota 6,66 (șase și șaizeci și șase %).

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidată.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 21 iulie 2020 – 3 septembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (07.09.2020 - 11.12.2020), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 63 PCCDI/2018 – Subproiectul 1, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Elena-Livia Sima), la susținerea probei orale de către cele trei candidate (Posteucă Natalia, Tudor Ioana-Monica și Ftodiev Andreea-Iuliana), care s-a efectuat la data de 31 august 2020, comisia de concurs a acordat următoarele note:

 • candidata Ftodiev Andreea-Iuliana a obținut nota 4,33 (patru și treizeci și trei %);
 • candidata Posteucă Natalia a obținut nota 9,46 (nouă și patruzeci și șase %);
 • candidata Tudor Ioana-Monica a obținut nota 10,00 (zece).

După desigilarea lucrărilor scrise și calculul notei finale (mediei) rezultatul concursului este următorul:

Candidata Ftodiev Andreea-Iuliana, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 2,66 (doi și șaizeci și șase %).

Candidata Posteucă Natalia, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,06 (opt și șase %).

Candidata Tudor Ioana-Monica, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,21 (nouă și douăzeci și unu %).

Candidatele Ftodiev Andreea-Iuliana (media 2,66), respectiv Posteucă Natalia (media 8,06) au fost declarate “respinse” în baza Art. 52 alin. (3) din Regulamentul de Ordine Interioară al institutului, care prevede următoarele: “candidații trebuie să obțină cel puțin media 8 și nici o notă sub 7”.

Prin urmare candidata declarată “admisă” pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară, post remunerat din Contractul de cercetare Nr. 63 PCCDI/2018 – Subproiectul 1, (Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Elena-Livia Sima) este domnișoara Tudor Ioana-Monica, cu media 9,21.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU