Open position for Research Assistant in Enzymology

28.07.2020 - 25.08.2020 | Posted at: July 28, 2020, 9:13 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată (10.09.2020 – 30.06.2021), remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. 35PCCDI/2018 cu titlul "Maparea genomică a populației din zonele contaminate radioactiv și cu metale grele în vederea creșterii securității naționale”, (Acronim: ARTEMIS), Responsabil de proiect Dr. Ștefan Szedlacsek, la Departamentul Enzimologie.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română.

Depunerea dosarului de concurs se poate face în perioada 27 iulie 2020 – 25 august 2020 (inclusiv), ora 16,00, la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: nu este cazul.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competente personale - Cunoasterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corecta a tehnicilor si procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra si prezenta datele obtinute, capacitatea de a lucra in echipa.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată (10.09.2020 – 30.06.2021), remunerat din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 68/24.VII.2020 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Amino acizi, peptide si proteine - Aminoacizi-structura, clasificare, proprietati; peptide – legatura peptidica; proteine – structura primara, secundara, tertiara si cuaternara); electroforeza proteinelor, plierea si denaturarea proteinelor; interactii proteina-proteina; sinteza proteinelor (transcriere, translatie).
 2. Nucleotide si acizi nucleici – structura, clasificare, functii
 3. Celula prokariota si eukariota. - Organizarea interna a celulei (compartimentele intracelulare, biosinteza, traficul si degradarea proteinelor); 1b. Procese celulare (diviziunea si moartea celulara).
 4. Identificarea si analiza proteinelor Metode de identificare si dozare (tehnicile: Western blotting, imunoprecipitare, imunocitofluorescenta)
 5. Enzime – principii de baza ale catalizei enzimatice; centru catalitic activ; notiuni de cinetica enzimatica;
 6. Semnalizare celulara – mecanismele moleculare ale semnalizarii; enzime receptor; receptori cuplati cu proteine G; fosforilarea ca mecanism de reglare - protein kinaze si protein tirozin fosfataze; oncogene, supresori tumorali, markeri tumorali
 7. Tehnici de ADN recombinat – elemente fundamentale (inclusiv replicare, cod genetic, PCR, enzime de restrictie, ligaze); aplicatii: expresia prokariota (inclusiv reglarea expresiei genice - modelul Jacob-Monod) si eukariota a proteinelor
 8. Notiuni de calcul de laborator – calcul concentratii solutii si tampoane, determinarea pH-ului solutiilor.

BIBLIOGRAFIA

1. Lehninger Principles of Biochemistry”- DL Nelson & MM Cocs, Worth Publishers, Third Edition, 2000

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală (interviul), care vor avea loc în ziua de 1 septembrie 2020, respectiv 3 septembrie 2020, începând cu ora 11:00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 26.08.2020;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 27.08.2020;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 28.08.2020;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 31.08.2020;

 • Desfășurarea probei scrise: 01.09.2020;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 02.09.2020;

 • Susținerea și notarea probei orale: 03.09.2020;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 04.09.2020;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 07.09.2020;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 08.09.2020.DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 27 iulie 2020 – 8 septembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (10.09.2020 – 30.06.2021), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 35 PCCDI/2018, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Ștefan Szedlacsek), în urma analizei dosarelor de concurs ale celor trei candidați (Mihăilescu Răzvan, Ghilință Denisa-Gabriela și Băcescu Ciprian-Andrei), care s-a efectuat la data de 26 august 2020, Comisia de concurs a hotărât că:

- dosarele candidaților Mihăilescu Răzvan și Ghilință Denisa-Gabriela întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011;

- dosarul candidatului Băcescu Ciprian-Andrei a fost declarat respins de către Comisia de concurs deoarece nu au fost respectate cerințele obligatorii privind documentele din dosar (dosarul nu conține copia legalizată a certificatului de naștere, respectiv conține copia simplă și nu copia legalizată a diplomei de licență și suplimentului de diplomă).DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 24 iulie 2020 – 8 septembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (10.09.2020 – 30.06.2021), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 35 PCCDI/2018, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Ștefan Szedlacsek), la susținerea probei scrise de către cei doi candidați (Ghilință Denisa-Gabriela și Mihăilescu Răzvan), care s-a efectuat la data de 1 septembrie 2020, s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărui candidat, candidații primind indicativele: C1, respectiv C2. Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărui candidat, după cum urmează:

 • candidatul cu indicativul C1 a fost notat cu nota 0,50 (zero și cincizeci %);
 • candidatul cu indicativul C2 a fost notat cu nota 4,40 (patru și patruzeci %).

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidat.DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 24 iulie 2020 – 8 septembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (10.09.2020 – 30.06.2021), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 35 PCCDI/2018, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Ștefan Szedlacsek), la susținerea probei orale (interviului), care s-a desfășurat la data de 3 septembrie 2020, din cei doi candidați s-a prezentat doar unul, anume domnul Mihăilescu Răzvan.

După desigilarea lucrărilor scrise, candidata Ghilință Denisa-Gabriela (indicativ C1), care a obținut nota 0,5 la proba scrisă, a fost declarată “respinsă” de către comisia de concurs deoarece nu a participat la proba orală.

La proba orală (interviu), Comisia de concurs a acordat domnului Mihăilescu Răzvan nota 6,66 (șase și șaizeci și șase %).

Candidatul Mihăilescu Răzvan, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 5,53 (cinci și cincizeci și trei %).

Candidatul Mihăilescu Răzvan (media 5,53) a fost declarat “respins” în baza Art. 52 alin. (3) din Regulamentului Intern al institutului, care prevede următoarele: “candidații trebuie să obțină cel puțin media 8 și nici o notă sub 7”.

Prin urmare, deoarece din cei doi candidați nici unul nu a fost declarat “admis” pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Enzimologie, post remunerat din Contractul de cercetare Nr. 35 PCCDI/2018, (Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Ștefan Szedlacsek), concursul nu s-a finalizat, urmând să se reia la o dată ulterioară.DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 3 septembrie 2020 – 19 octombrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (21.10.2020 – 30.06.2021), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 35 PCCDI/2018, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Ștefan Szedlacsek), în urma susținerii probei scrise de către unicul candidat, domnișoara Puiu Adina-Gabriela, Comisia de concurs a acordat aceseia nota 9,00 (nouă).

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU