Open position for Research Assistant in Viral Glycoproteins

22.07.2020 - 20.08.2020 | Posted at: July 29, 2020, 8:26 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 13PTE/2020 - Director de proiect Dr. Costin-Ioan Popescu), la Departamentul Glicoproteine Virale.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (împreună cu suplimentele de diplomă aferente) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română.
 • Depunerea dosarelor de concurs se poate face în 22.07.2020 – 20.08.2020 (inclusiv), ora 16:00, la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, se precizează:

TEMATICA concursului:

 1. Tehnologia ADN recombinat. Generalități.
 2. Purificarea proteinelor recombinante in sistem de expresie procariot.

BIBLIOGRAFIA

Molecular Biology of the Cell, Fifth Edition, 2008 by Alberts Bruce, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Rafi Keith Roberts, and Peter Walter capitolele 3, 8.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală (interviul), care vor avea loc în ziua de 27 august 2020, respectiv 31 august 2020, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 21.08.2020;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 24.08.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 25.08.2020;
 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 26.08.2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 27.08.2020;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 28.08.2020;
 • Susținerea și notarea probei orale: 31.08.2020;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 01.09.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.09.2020;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 03.09.2020.DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 21 iulie 2020 – 3 septembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post de asistent decercetare științifică, la Departamentul Glicoproteine Virale, post remunerat din venituri proprii (Contractul de cercetare Nr. 13PTE/2020 - Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Costin-Ioan Popescu), ca rezultat al analizei dosarului de concurs al unicului candidat, domnișoara Ghionescu Alina-Veronica, care s-a efectuat la data de 21 august 2020, Comisia de concurs a hotărât că dosarul prezentat întrunește condițiile pentru a fi declarat admis, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU