Open position for Research Assistant in Enzymology

21.09.2020 - 20.10.2020 | Posted at: Sept. 24, 2020, 2:56 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată (05.11.2020 – 30.06.2021), remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. 35PCCDI/2018 cu titlul "Maparea genomică a populației din zonele contaminate radioactiv și cu metale grele în vederea creșterii securității naționale”, (Acronim: ARTEMIS), Responsabil de proiect Dr. Ștefan Szedlacsek, la Departamentul Enzimologie.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarului de concurs se poate face în perioada 21 septembrie 2020 – 20 octombrie 2020 (inclusiv), ora 16,00, la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: nu este cazul.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competente personale - Cunoasterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corecta a tehnicilor si procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra si prezenta datele obtinute, capacitatea de a lucra in echipa.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată (05.11.2020 – 30.06.2021), remunerat din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 133/18.IX.2020 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Amino acizi, peptide si proteine

Aminoacizi-structura, clasificare, proprietati; peptide – legatura peptidica; proteine – structura primara, secundara, tertiara si cuaternara); electroforeza proteinelor, plierea si denaturarea proteinelor; interactii proteina-proteina; sinteza proteinelor (transcriere, translatie).

 1. Nucleotide si acizi nucleici – structura, clasificare, functii

 2. Celula prokariota si eukariota.

Organizarea interna a celulei (compartimentele intracelulare, biosinteza, traficul si degradarea proteinelor); 1b. Procese celulare (diviziunea si moartea celulara).

 1. Identificarea si analiza proteinelor Metode de identificare si dozare (tehnicile: Western blotting, imunoprecipitare, imunocitofluorescenta)

 2. Enzime – principii de baza ale catalizei enzimatice; centru catalitic activ; notiuni de cinetica enzimatica;

 3. Semnalizare celulara – mecanismele moleculare ale semnalizarii; enzime receptor; receptori cuplati cu proteine G; fosforilarea ca mecanism de reglare - protein kinaze si protein tirozin fosfataze; oncogene, supresori tumorali, markeri tumorali

 4. Tehnici de ADN recombinat – elemente fundamentale (inclusiv replicare, cod genetic, PCR, enzime de restrictie, ligaze); aplicatii: expresia prokariota (inclusiv reglarea expresiei genice - modelul Jacob-Monod) si eukariota a proteinelor

 5. Notiuni de calcul de laborator – calcul concentratii solutii si tampoane, determinarea pH-ului solutiilor.

BIBLIOGRAFIA

1. Lehninger Principles of Biochemistry”- DL Nelson & MM Cocs, Worth Publishers, Third Edition, 2000

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală (interviul), care vor avea loc în ziua de 27 octombrie 2020, respectiv 29 octombrie 2020, începând cu ora 11:00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 21.10.2020;
 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 22.10.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 23.10.2020;
 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 26.10.2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 27.10.2020;
 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 28.10.2020;
 • Susținerea și notarea probei orale: 29.10.2020;
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 30.10.2020;
 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.11.2020;
 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 03.11.2020.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 21 septembrie 2020 – 3 noiembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (05.11.2020 – 30.06.2021), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 35 PCCDI/2018, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Ștefan Szedlacsek), în urma analizei dosarelor de concurs ale celor două candidate (Deak Timea și Obreja Cristina), care s-a efectuat la data de 21 octombrie 2020, Comisia de concurs a hotărât că dosarele candidatelor Deak Timea și Obreja Cristina întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 18 septembrie 2020 – 3 noiembrie 2020 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată (05.11.2020 – 30.06.2021), a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 35 PCCDI/2018, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Ștefan Szedlacsek), la susținerea probei scrise de către cele două candidate (Deak Timea și Obreja Cristina), care s-a efectuat la data de 27 octombrie 2020, s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărui candidat, candidații primind indicativele: C1, respectiv C2. Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărui candidat, după cum urmează:

 • candidatul cu indicativul C1 a fost notat cu nota 5,77 (cinci și șaptezeci și șapte %);
 • candidatul cu indicativul C2 a fost notat cu nota 2,07 (doi și șapte %).

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidat.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU