Open position for CS Researcher

30.09.2020 - 29.10.2020 | Posted at: Sept. 30, 2020, 2:11 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de cercetător științific cu doctorat, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 16 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 30 septembrie 2020 – 29 octombrie 2020 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 16 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 137/29.IX.2020 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

Biologie celulară si moleculara

Biochimie

BIBLIOGRAFIA

Alberts B și colab., TheMolecular Biology of the cell, ediția V, Garland Science, UK, 2008, cap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Voet&Voet, Biochemistry, editia a II a, Wiley, New York, 1995, cap. 5 (subcapitolele: 28, 29, 30, 32, 33).

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, proba orală (interviul) și proba practică care vor avea loc astfel: în zilele de 5 noiembrie 2020, 9 noiembrie 2020, respectiv 10 noiembrie 2020, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 30.10.2020;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 02.11.2020;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 03.11.2020;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 04.11.2020;

 • Desfășurarea probei scrise: 05.11.2020;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 06.11.2020;

 • Susținerea și notarea probei orale: 09.11.2020;

 • Susținerea și notarea probei practice: 10.11.2020;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 11.11.2020;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 12.11.2020;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 13.11.2020.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU