Two Open positions for Research Assistant in Viral Glycoproteins

16.12.2020 - 14.01.2021 | Posted at: Dec. 15, 2020, 5:50 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a doua posturi de asistent de cercetare științifică (doctoranzi), pe perioadă determinată, remunerate din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. 365 PED/2020 – „Platformă integrată pentru detecția în timp real a antigenelor virusului hepatitei B, cu ajutorul biosenzorilor proteici” Responsabil partener Institutul de Biochimie, Dr. Norica Nichita), la Departamentul Glicoproteine Virale.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a celor 2 posturi de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerate din venituri proprii, se precizează:

TEMATICA concursului:

 1. Biochimia proteinelor. Structură și funcție.
 2. Tehnici de manipulare acizi nucleici și proteine.
 3. Virusul hepatitei B umane- infecție, replicare, asamblare, secreție.

BIBLIOGRAFIA

1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., „Molecular Biology of the cell” Editia IV, cap 3, 8;

2. „Fields Virology”, editori David M. Knipe si Peter M. Howley, Editia IV, 2001, Vol. 2, capitolul 86.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 21 ianuarie 2021, respectiv 25 ianuarie 2021, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Ocuparea celor două posturi de asistent decercetare științifică se va face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 15.01.2021;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 18.01.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 19.01.2021;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 20.01.2021;

 • Desfășurarea probei scrise: 21.01.2021;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 22.01.2021;

 • Susținerea și notarea probei orale: 25.01.2021;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 26.01.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 27.01.2021;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 28.01.2021.

 • Estimarea datei de incepere a activitatii de catre candidatii declarati admisi: 01.02.2021.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 15 decembrie 2020 – 28 ianuarie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a două posturi vacante de asistent decercetare științifică, la Departamentul Glicoproteine Virale, posturi remunerate din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 365 PED/2020, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Norica Nichita), la data de 21 ianuarie 2021 Comisia de concurs l-a declarat “respins” pe candidatul Patriche David-Sebastian deoarece nu s-a prezentat la proba scrisă la ora specificată în Anunțul concursului, ci cu o jumătate de oră mai târziu.

Prin urmare, la susținerea probei scrise au participat numai candidatele Ghionescu Alina-Veronica și Pantazică Ana-Maria-Mădălina, pentru care s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărei candidate, acestea primind indicativele: C1, respectiv C2. Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărei candidate, după cum urmează:

 • candidata cu indicativul C1 a fost notată cu nota 8,00 (opt);
 • candidata cu indicativul C2 a fost notată cu nota 9,17 (nouă și șaptesprezece %).

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidată.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 15 decembrie 2020 – 28 ianuarie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a două posturi de asistent de cercetare științifică (doctoranzi), la Departamentul Gicoproteine Virale, posturi remunerate din venituri proprii (Contractul de cercetare Nr. 365 PED/2020, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Norica Nichita), la susținerea probei orale (interviului), care s-a desfășurat la data de 25 ianuarie 2021 (candidatul Patriche David-Sebastian fiind declarat “respins de către Comisia de concurs deoarece nu s-a prezentat la proba scrisă la ora specificată în Anunțul concursului), cele două candidate care au rămas în concurs s-au prezentat după cum urmează:

La proba orală (interviu), Comisia de concurs a acordat domnișoarei Ghionescu Alina-Veronica nota 9,00 (nouă).

Candidata Ghionescu Alina-Veronica, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,50 (opt și cincizeci %).

La proba orală (interviu), Comisia de concurs a acordat domnișoarei Pantazică Ana-Maria-Mădălina nota 10,00 (zece).

Candidata Pantazică Ana-Maria-Mădălina, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,58 (nouă și cincizeci și opt %)..

Prin urmare, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatele declarate “admise” pentru ocuparea celor două posturi de asistent decercetare științifică pe perioadă determinată remunerate din Contractul de cercetare Nr. 365 PED/2020, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Norica Nichita sunt: Pantazică Ana-Maria-Mădălina (media 9,58) și Ghionescu Alina-Veronica (media 8,50).

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU