Open position for Research Assistant in Enzymology (Cell Signalling Research Group)

16.12.2020 - 14.01.2021 | Posted at: Dec. 15, 2020, 6 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. 338PED/14.08.2020 cu titlul – „Repoziționarea medicamentelor aprobate ca sursă de noi agenți terapeutici în tratarea diabetului de tip 2” (Acronim: REPODRUG), Responsabil partener Institutul de Biochimie Dr. Sorin Tunaru, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 decembrie 2020 – 14 ianuarie 2021 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: nu este cazul.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 199/15.XII.2020 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

1. Amino acizi, peptide și proteine

Aminoacizi-structură, clasificare, proprietăți; peptide – legatura peptidică; proteine – structura primară, secundară, terțiară și cuaternară); electroforeza proteinelor, plierea și denaturarea proteinelor; interacții proteină-proteină; sinteza proteinelor (transcriere, translație).

2. Nucleotide și acizi nucleici – structură, clasificare, funcții.

3. Celula prokariotă și eukariotă.

1a. Organizarea internă a celulei (compartimentele intracelulare, biosinteza, traficul și degradarea proteinelor); 1b. Procese celulare (diviziunea și moartea celulară).

4. Identificarea și analiza proteinelor Metode de identificare și dozare (tehnicile: Western blotting, imunoprecipitare, imunocitofluorescență).

5. Enzime – principii de bază ale catalizei enzimatice; centru catalitic activ; noțiuni de cinetică enzimatică.

6. Semnalizare celulară – mecanismele moleculare ale semnalizării; enzime receptor; receptori cuplați cu proteine G.

7. Tehnici de ADN recombinat – elemente fundamentale (inclusiv replicare, cod genetic, PCR, enzime de restricție, ligaze); aplicații: expresia prokariotă (inclusiv reglarea expresiei genice - modelul Jacob-Monod) si eukariotă a proteinelor.

8. Noțiuni de calcul de laborator – calcul concentratii soluții și tampoane, determinarea pH-ului soluțiilor.

BIBLIOGRAFIA

1. Lehninger Principles of Biochemistry”- DL Nelson & MM Cocs, Worth Publishers, Third Edition, 2000

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 21 ianuarie 2021, respectiv 25 ianuarie 2021, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 15.01.2021;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 18.01.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 19.01.2021;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 20.01.2021;

 • Desfășurarea probei scrise: 21.01.2021;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 22.01.2021;

 • Susținerea și notarea probei orale: 25.01.2021;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 26.01.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 27.01.2021;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 28.01.2021

 • Estimarea datei de incepere a activității de catre candidatul declarat admis: 01.02.2021.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 15 decembrie 2020 – 28 ianuarie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară” - Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 338 PED/14.08.2020, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Sorin Tunaru), la susținerea probei scrise de către cele două candidate (Nedelcu Ștefania-Adela și Bănică Alexandra-Maria), care s-a efectuat la data de 21 ianuarie 2021, s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărei candidate, candidatele primind indicativele: C1, respectiv C2. Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărei candidate, după cum urmează:

 • candidata cu indicativul C1 a fost notată cu nota 9,50 (nouă și cincizeci %);
 • candidata cu indicativul C2 a fost notată cu nota 0,07 (zero și șapte %).

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidat.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 15 decembrie 2020 – 28 ianuarie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară” - Departamentul Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. 338 PED/14.08.2020, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Sorin Tunaru), la susținerea probei orale (interviului), care s-a desfășurat la data de 25 ianuarie 2021, din cei două candidate s-a prezentat doar una, anume domnișoara Bănică Alexandra-Maria.

După desigilarea lucrărilor scrise, candidata Nedelcu Ștefania-Adela (indicativ C2), care a obținut nota 0,07 la proba scrisă, a fost declarată “respinsă” de către Comisia de concurs deoarece nu a participat la proba orală.

La proba orală (interviu), Comisia de concurs a acordat domnișoarei Bănică Alexandra-Maria nota 9,50 (nouă și cincizeci %).

Candidata Bănică Alexandra-Maria, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,50 (nouă și cincizeci %).

Prin urmare, ca rezultat al mediei obținute, de 9,50 (nouă și cincizeci %) în urma susținerii probelor de concurs, candidata Bănică Alexandra-Maria este declarată “admisă” pe postul de asistent decercetare științifică, pe perioadă determinată, post remunerat din venituri proprii (Contractul de cercetare Nr. 338 PED/14.08.2020, Responsabil partener Institutul de Biochimie - Dr. Sorin Tunaru), aflat la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară” - Departamentul Enzimologie.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU