Open Position for Research Assistant in Molecular Cell Biology

20.04.2021 - 19.05.2021 | Posted at: April 20, 2021, 7:24 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 13 în statul de personal, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 20 aprilie 2021 – 19 mai 2021 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 13 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 51/19.IV.2021 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

1.) Sinteza și degradarea proteinelor.

2.) Tehnici de biologie moleculară și celulară.

3.) Analiza proteinelor prin spectrometrie de masă.

BIBLIOGRAFIA

1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.

2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și probă orală – care se vor desfășura în zilele de 26 mai 2021, respectiv 28 mai 2021, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 20.05.2021;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 21.05.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 24.05.2021;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 25.05.2021;

 • Desfășurarea probei scrise: 26.05.2021;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 27.05.2021;

 • Susținerea și notarea probei orale: 28.05.2021;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 31.05.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.06.2021;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 03.06.2021.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 19 aprilie 2021 – 3 iunie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 13 în statul de personal, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară, în urma analizei dosarelor de concurs ale celor trei candidați care s-au prezentat (reprezentați prin numerele de identificare: 871/11.05.2021, 970/17.05.2021, respectiv 978/17.05.2021), probă care s-a desfășurat la data de 20 mai 2021, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor trei candidați, menționați mai sus prin numărul propriu de identificare întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 19 aprilie 2021 – 3 iunie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de asistent de cercetare științifică, remunerat de la bugetul de stat, deși la proba analizei dosarelor de concurs toți cei trei candidați au fost declarați “admiși”, la susținerea probei scrise nu s-a prezentat decât candidatul cu numărul de identificare 871/11.05.2021

Astfel, candidatul cu numărul de identificare 978/17.05.2021, anunțând la telefon în prealabil că nu se poate prezenta la proba scrisă, a fost declarat “respins” de către Comisia de concurs.

Nici candidatul cu numărul de identificare 970/17.05.2021 nu s-a prezentat la proba scrisă, prin urmare Comisia de concurs l-a declarat “respins”.

Candidatul cu numărul de identificare 871/11.05.2021, singurul care s-a prezentat la data de 26 mai 2021 pentru susținerea probei scrise a fost notat de Comisia de concurs cu nota 9,17 (nouă și șaptesprezece %).

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU