Open position for CS Researcher

17.05.2021 - 15.06.2021 | Posted at: May 14, 2021, 7:48 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de cercetător științific cu doctorat, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 17 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 17 mai 2021 – 15 iunie 2021 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 17 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 57/14.V.2021 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

Biologie celulară și moleculară;

Biochimie.

BIBLIOGRAFIA

Alberts B și colab., The Molecular Biology of the cell, ediția V, Garland Science, UK, 2008, cap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Voet&Voet, Biochemistry, editia a II a, Wiley, New York, 1995, cap. 5 (subcapitolele: 28, 29, 30, 32, 33).

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, proba orală (interviul) și proba practică care vor avea loc astfel: în zilele de 23 iunie 2021, 25 iunie 2021, respectiv 28 iunie 2021, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 16.06.2021;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 17.06.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 18.06.2021;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 22.06.2021;

 • Desfășurarea probei scrise: 23.06.2021;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 24.06.2021;

 • Susținerea și notarea probei orale: 25.06.2021;

 • Susținerea și notarea probei practice: 28.06.2021;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 29.06.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 30.06.2021;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.07.2021.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 14 mai 2021 – 1 iulie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de cercetător științific , pe perioadă nedeterminată, post având poziția 17 în statul de personal, în urma analizei dosarelor de concurs ale celor două candidate care s-au prezentat (reprezentate prin numerele de identificare: 1.417/10.06.2021, respectiv 1.446/11.06.2021), probă care s-a desfășurat la data de 16 iunie 2021, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor două candidate menționate mai sus prin numărul propriu de identificare întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise , în scopul desfășurării în continuare a probei scrise, probei orale (interviului) și probei practice, care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 14 mai 2021 – 1 iulie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de cercetător științific, remunerat de la bugetul de stat, deși la proba analizei dosarelor de concurs ambele candidate au fost declarate “admise”, la susținerea probei scrise nu s-a prezentat decât candidata cu numărul de identificare 1.417/10.06.2021.

În conseciță, candidata cu numărul de identificare 1.446/11.06.2021, anunțând că nu se prezintă la proba scrisă, a fost declarată “respinsă” de către Comisia de concurs.

Candidata cu numărul de identificare 1.417/10.06.2021, singura din cele 2 candidate care a susținut proba scrisă a fost notată de Comisia de concurs cu nota 8,60 (opt și șaizeci %).

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU