Three open positions for Research Assistant in Enzimology (Cell Signaling Research Group)

16.09.2021 - 15.10.2021 | Posted at: Sept. 15, 2021, 12:11 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a trei posturi de asistent de cercetare științifică - doctoranzi, pe perioadă determinată, remunerate din venituri proprii, Contract de cercetare SEE Nr. 34/2021 cu titlul – „ Next generation of drugs targets for schizophrenia ” (Acronim: NEXTDRUG), Director de proiect: Dr. Sorin Tunaru, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: nu este cazul.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă.

Pentru concursul de ocupare a celor 3 posturi de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerate din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 115/15.IX.2021 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Amino acizi, peptide și proteine - Aminoacizi-structură, clasificare, proprietăți; peptide – legatura peptidică; proteine – structura primară, secundară, terțiară și cuaternară); electroforeza proteinelor, plierea și denaturarea proteinelor; interacții proteină-proteină; sinteza proteinelor (transcriere, translație).

 2. Nucleotide și acizi nucleici – structură, clasificare, funcții.

 3. Celula prokariotă și eukariotă.

  1a. Organizarea internă a celulei (compartimentele intracelulare, biosinteza, traficul și degradarea proteinelor); 1b. Procese celulare (diviziunea și moartea celulară).

 4. Identificarea și analiza proteinelor Metode de identificare și dozare (tehnicile: Western blotting, imunoprecipitare, imunocitofluorescență).

 5. Semnalizare celulară – mecanismele moleculare ale semnalizării; enzime receptor; receptori cuplați cu proteine G.

 6. Tehnici de ADN recombinat – elemente fundamentale (inclusiv replicare, cod genetic, PCR, enzime de restricție, ligaze); aplicații: expresia prokariotă (inclusiv reglarea expresiei genice - modelul Jacob-Monod) si eukariotă a proteinelor.

 7. Noțiuni de calcul de laborator – calcul concentratii soluții și tampoane, determinarea pH-ului soluțiilor.

BIBLIOGRAFIA

1. Molecular Biology of the Cell” by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walte, editia a 6-a, 2015

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 22 octombrie 2021, respectiv 26 octombrie 2021, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Ocuparea celor trei posturi de asistent decercetare științifică se va face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 18.10.2021;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 19.10.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 20.10.2021;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 21.10.2021;

 • Desfășurarea probei scrise: 22.10.2021;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 25.10.2021;

 • Susținerea și notarea probei orale: 26.10.2021;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 27.10.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 28.10.2021;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 29.10.2021;

 • Estimarea datei de incepere a activității de catre candidații declarați admiși: 01.11.2021.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 15 septembrie 2021 – 29 octombrie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a trei posturi vacante de asistent decercetare științifică, Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie, posturi remunerate din venituri proprii [Contractul de cercetare SEE Nr. 34/2021 cu titlul – „ Next generation of drugs targets for schizophrenia ” (Acronim: NEXTDRUG), Director de proiect: Dr. Sorin Tunaru], în urma analizei dosarelor de concurs ale celor șase candidați care s-au prezentat (reprezentați prin numerele de identificare: 3.321/08.10.2021, 3.359/11.10.2021, 3.364/11.10.2021, 3.514/15.10.2021, 3.516/15.10.2021, respectiv 3.518/15.10.2021), probă care s-a desfășurat la data de 18 octombrie 2021, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor șase candidați, menționați mai sus prin numărul propriu de identificare întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 15 septembrie 2021 – 29 octombrie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a trei posturi vacante de asistent decercetare științifică, Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie, posturi remunerate din venituri proprii [Contractul de cercetare SEE Nr. 34/2021 cu titlul – „ Next generation of drugs targets for schizophrenia ” (Acronim: NEXTDRUG), Director de proiect: Dr. Sorin Tunaru], la data de 22 octombrie 2021 la susținerea probei scrise de către cei șase candidați care au fost declarați admiși la proba analizei dosarelor de concurs (reprezentați prin numerele de identificare: 3.321/08.10.2021, 3.359/11.10.2021, 3.364/11.10.2021, 3.514/15.10.2021, 3.516/15.10.2021, respectiv 3.518/15.10.2021), Comisia de concurs l-a declarat “respins” pe candidatul cu numărul de identificare 3.359/11.10.2021 deoarece nu s-a prezentat la proba scrisă.

Apoi s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecăruia din cei cinci candidați rămași în concurs, candidații primind indicativele: C1, C2, C3, C4 respectiv C5 (nu în ordinea crescătoare a numerelor de identificare de mai sus). Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărui candidat, după cum urmează:

 • candidatul cu indicativul C1 a fost notat cu nota 9,33 (nouă și treizecișitrei %);
 • candidatul cu indicativul C2 a fost notat cu nota 8,62 (opt și șaizecișidoi %);
 • candidatul cu indicativul C3 a fost notat cu nota 4,83 (patru și optzecișitrei %);
 • candidatul cu indicativul C4 a fost notat cu nota 8,90 (opt și nouăzeci %);
 • candidatul cu indicativul C5 a fost notat cu nota 8,83 (opt și optzecișitrei %);

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidat.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 15 septembrie 2021 – 29 octombrie 2021 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a trei posturi vacante de asistent decercetare științifică, Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie, posturi remunerate din venituri proprii [Contractul de cercetare SEE Nr. 34/2021 cu titlul – „ Next generation of drugs targets for schizophrenia ” (Acronim: NEXTDRUG), Director de proiect: Dr. Sorin Tunaru], la susținerea probei orale (interviului), care s-a desfășurat la data de 26 octombrie 2021, s-au prezentat doar patru din cei cinci candidați care au susținut proba scrisă la data de 22 octombrie 2021, Comisia de concurs declarându-l la data amintită mai sus “respins” pe al șaselea candidat înscris, care a avut numărul de identificare 3.359/11.10.2021 (și a fost declarat admis la proba analizei dosarelor de concurs), deoarece candidatul nu s-a prezentat la proba scrisă.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

1) Candidatul cu numărul de identificare 3.321/08.10.2021 (indicativ probă scrisă: C3), care a obținut nota 4,83 la proba scrisă, a fost declarat “respins” de către comisia de concurs deoarece nu a participat la proba orală.

2) Candidatului cu numărul de identificare 3.364/11.10.2021 i s-a acordat la proba orală nota 9,53 (nouă și cincizecișitrei %).

Candidatul cu numărul de identificare 3.364/11.10.2021, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,43 (nouă și patruzecișitrei %).

3) Candidatului cu numărul de identificare 3.514/15.10.2021 i s-a acordat la proba orală nota 9,50 (nouă și cincizeci %).

Candidatul cu numărul de identificare 3.514/15.10.2021, care a avut indicativul C5 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,17 (nouă și șaptesprezece %).

4) Candidatului cu numărul de identificare 3.516/15.10.2021 i s-a acordat la proba orală nota 9,30 (nouă și treizeci %).

Candidatul cu numărul de identificare 3.516/15.10.2021, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,96 (opt și nouăzecișișase %).

5) Candidatului cu numărul de identificare 3.518/15.10.2021 i s-a acordat la proba orală nota 8,17 (opt și șaptesprezece %).

Candidatul cu numărul de identificare 3.518/15.10.2021, care a avut indicativul C4 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,54 (opt și cincizecișipatru %).

Prin urmare, ocuparea celor trei postului de asistent decercetare științifică vacante urmând să aibă loc în ordinea descrescătoare a mediilor, candidații declarați “admiși” pentru ocuparea pe perioadă determinată a lor, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie, posturi remunerate din Contractul de cercetare SEE Nr. 34/2021 cu titlul – „ Next generation of drugs targets for schizophrenia ” (Acronim: NEXTDRUG), Director de proiect: Dr. Sorin Tunaru, sunt candidații cu numerele de identificare:

 • 3.364/11.10.2021, cu media 9,43;
 • 3.514/15.10.2021, cu media 9,17;
 • 3.516/15.10.2021, cu media 8,96.

Candidatul care a obținut cea mai mică medie, anume 8,54, cu numărul de identificare 3.518/15.10.2021, a fost declarat “respins”.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU