Open position for Research Assistant

26.11.2021 - 27.12.2021 | Posted at: Nov. 25, 2021, 9:57 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 19 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 26 noiembrie 2021 – 27 decembrie 2021 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 19 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 153/25.XI.2021 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

1.) Biochimia proteinelor. Structură și funcție.

2.) Tehnici de manipulare acizi nucleici și proteine.

3.) Virusuri hepatice- infecție, replicare, asamblare, secreție.

BIBLIOGRAFIA

1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., „Molecular Biology of the cell” Editia IV, cap 3, 8;

2. „Fields Virology”, editori David M. Knipe si Peter M. Howley, Editia IV, 2001, Capitolele virusuri hepatice B si C.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și probă orală – care se vor desfășura în zilele de 3 ianuarie 2022, respectiv 5 ianuarie 2022, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 28.12.2021;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 29.12.2021;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 30.12.2021;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 31.12.2021;

 • Desfășurarea probei scrise: 03.01.2022;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 04.01.2022;

 • Susținerea și notarea probei orale: 05.01.2022;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 06.01.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 07.01.2022;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 10.01.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 25 noiembrie 2021 – 10 ianuarie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de asistent de cercetare științifică, la Departamentul Virusologie Moleculară, în urma analizei dosarelor de concurs ale celor trei candidați care s-au prezentat (reprezentați prin numerele de identificare: 4.472/20.12.2021, 4.481/20.12.2021, respectiv 4.490/21.12.2021), probă care s-a desfășurat la data de 28 decembrie 2021, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor trei candidați, menționați mai sus prin numărul propriu de identificare întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 25 noiembrie 2021 – 10 ianuarie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant, remunerat de la buget, de asistent de cercetare științifică, la Departamentul Virusologie Moleculară, la data de 3 ianuarie 2022 la susținerea probei scrise de către cele trei candidați care au fost declarați admiși la proba analizei dosarelor de concurs (reprezentați prin numerele de identificare: 4.472/20.12.2021, 4.481/20.12.2021, respectiv 4.490/21.12.2021), s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărui candidat, candidații primind indicativele: C1, C2, respectiv C3. Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărui candidat, după cum urmează:

 • candidatul cu indicativul C1 a fost notat cu nota 9,25 (nouă și douăzecișicinci %);
 • candidatul cu indicativul C2 a fost notat cu nota 9,00 (nouă);
 • candidatul cu indicativul C3 a fost notat cu nota 0,00 (zero) deoarece nu a dezvoltat deloc subiectul probei scrise.

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidat.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 25 noiembrie 2021 – 10 ianuarie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant, remunerat de la buget, de asistent de cercetare științifică, la Departamentul Virusologie Moleculară, la susținerea probei orale (interviului), care s-a desfășurat la data de 5 ianuarie 2022, s-au prezentat doar doi din cei trei candidați care au susținut proba scrisă la data de 3 ianuarie 2022, Comisia de concurs declarându-l la data amintită mai sus “respins” pe al treilea candidat înscris, care a avut numărul de identificare 4.472/20.12.2021 (și a fost declarat admis la proba analizei dosarelor de concurs), deoarece candidatul nu s-a prezentat la proba orală.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

1) Candidatul cu numărul de identificare 4.472/20.12.2021 (indicativ probă scrisă: C3), care a obținut nota 0,00 la proba scrisă, a fost declarat “respins” de către Comisia de concurs [candidatul având oricum media “0 (zero)” la proba scrisă și fiind astfel în imposibilitatea de a obține în urma probelor concursului “cel puțin media 8 și nici o notă sub 7”, conform Art. 52 alin. (3) din Regulamentului Intern al institutului].

2) Candidatului cu numărul de identificare 4.481/20.12.2021 i s-a acordat la proba orală nota 9,10 (nouă și zece %).

Candidatul cu numărul de identificare 4.481/20.12.2021, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,05 (nouă și cinci %).

3) Candidatului cu numărul de identificare 4.490/21.12.2021 i s-a acordat la proba orală nota 9,40 (nouă și patruzeci %).

Candidatul cu numărul de identificare 4.490/21.12.2021, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,32 (nouă și trezeci și doi %).

În urma susținerii probelor de concurs, ocuparea postului de asistent decercetare științifică vacant urmând să aibă loc în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul declarat “admis” pentru ocuparea postului remunerat de la buget, pe perioadă nedeterminată, la Departamentul Virusologie Moleculară, este candidatul cu numărul de identificare 4.490/21.12.2021, care a obținut media 9,32 (nouă și treizeci și doi %).

După criteriul ordinii descrescătoare a mediilor, fiind un singur post vacant de asistent decercetare științifică, candidatul cu numărul de identificare 4.481/20.12.2021, cu media 9,05 (nouă și cinci %), a fost declarat “respins” de către Comisia de concurs.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU