Open position for PhD Researcher in Cellular and Molecular Biology

28.01.2022 - 28.02.2022 | Posted at: Jan. 27, 2022, 5:14 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de cercetător științific cu doctorat, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 14 în statul de personal, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română semnat și datat de candidat (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 28 ianuarie 2022 – 28 februarie 2022 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 14 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 9/27.I.2022 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

Biologie celulară și moleculară;

Biochimie.

BIBLIOGRAFIA

Alberts B și colab., TheMolecular Biology of the cell, ediția V, Garland Science, UK, 2008, cap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Voet&Voet, Biochemistry, editia a II a, Wiley, New York, 1995, cap. 5 (subcapitolele: 28, 29, 30, 32, 33).

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, proba orală (interviul) și proba practică care vor avea loc astfel: în zilele de 7 martie 2022, 9 martie 2022, respectiv 10 martie 2022, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 01.03.2022;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 02.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 03.03.2022;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 04.03.2022;

 • Desfășurarea probei scrise: 07.03.2022;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 08.03.2022;

 • Susținerea și notarea probei orale: 09.03.2022;

 • Susținerea și notarea probei practice: 10.03.2022;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 11.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 14.03.2022;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 15.03.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 15 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de cercetător științific cu doctorat, post având poziția 14 în statul de personal la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară, în urma analizei dosarului de concurs al unicului candidat care s-a prezentat (reprezentat prin numărul de identificare: 370/21.02.2022), probă care s-a desfășurat la data de 1 martie 2022, Comisia de concurs a hotărât că dosarul unicului candidat, menționat mai sus prin numărul propriu de identificare întrunește condițiile pentru a fi declarat admis, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise, probei orale (interviului) și probei practice, care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de cercetător științific cu doctorat, post având poziția 14 în statul de personal, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară, la data de 7 martie 2022 la susținerea probei scrise de către unicul candidat care s-a prezentat, care a fost declarat admis la proba analizei dosarului de concurs (reprezentat prin numărul de identificare: 370/21.02.2022), Comisia de concurs a notat lucrarea cu nota 9,25 (nouă și douăzeci și cinci %).

În condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, candidatul reprezentat prin numărul de identificare: 404/24.02.2022 urmează să desfășoare proba orală și proba practică, la data de 9 martie 2022., respectiv 10 martie 2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU