Four open positions for ACS Research Assistant

28.01.2022 - 28.02.2022 | Posted at: Jan. 27, 2022, 5:17 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a patru posturi de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, posturi având pozițiile: 28, 29, respectiv 49, 50 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română semnat și datat de candidat (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 28 ianuarie 2022 – 28 februarie 2022 (inclusiv) - ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a posturilor cu numerele 28, 29, respectiv 49, 50 în statul de personal, prin Decizia internă nr. 15/27.I.2022 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Design experimental în validarea ipotezei științifice a mecanismelor moleculare.
 2. Tehnici de biologie moleculară și celulară.
 3. Purificarea proteinelor și metode de analiză.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.
 2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și probă orală – care se vor desfășura în zilele de 7 martie 2022, respectiv 9 martie 2022, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 01.03.2022;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 02.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 03.03.2022;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 04.03.2022;

 • Desfășurarea probei scrise: 07.03.2022;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 08.03.2022;

 • Susținerea și notarea probei orale: 09.03.2022;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 10.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 11.03.2022;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 14.03.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, în urma analizei dosarelor de concurs ale celor șapte candidați care s-au prezentat (reprezentați prin numerele de identificare: 266/03.02.2022, 317/14.02.2022, 406/24.02.2022, 419/25.02.2022, 431/28.02.2022, 432/28.02.2022, respectiv 434/28.02.2022), probă care s-a desfășurat la data de 1 martie 2022, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor șapte candidați, menționați mai sus prin numărul propriu de identificare întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, la susținerea probei scrise de către cei șapte candidați (reprezentați prin numerele de identificare: 266/03.02.2022, 317/14.02.2022, 406/24.02.2022, 419/25.02.2022, 431/28.02.2022, 432/28.02.2022, respectiv 434/28.02.2022), care s-a efectuat la data de 7 martie 2022, s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărui candidat, candidații primind indicativele: C1, C2, C3, C4, C5, C6, respectiv C7 (nu în ordinea crescătoare a numerelor de identificare de mai sus). Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărui candidat, după cum urmează:

 • candidatul cu indicativul C1 a fost notat cu nota 9,17 (nouă și șaptesprezece %);
 • candidatul cu indicativul C2 a fost notat cu nota 8,67 (opt și șaizeci și șapte %);
 • candidatul cu indicativul C3 a fost notat cu nota 8,50 (opt și cincizeci %);
 • candidatul cu indicativul C4 a fost notat cu nota 7,50 (șapte și cincizeci %);
 • candidatul cu indicativul C5 a fost notat cu nota 9,00 (nouă);
 • candidatul cu indicativul C6 a fost notat cu nota 8,83 (opt și optzeci și trei %);
 • candidatul cu indicativul C7 a fost notat cu nota 2,00 (doi).

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidat.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, la susținerea probei orale (interviului), care s-a desfășurat la data de 9 martie 2022, s-au prezentat doar cinci din cei șapte candidați care au susținut proba scrisă la data de 7 martie 2022.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

1) Candidatului cu numărul de identificare 266/03.02.2022 i s-a acordat la proba orală nota 9,90 (nouă și nouăzeci %).

Candidatul cu numărul de identificare 266/03.02.2022, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,53 (nouă și cincizecișitrei %).

2) Candidatului cu numărul de identificare 317/14.02.2022 i s-a acordat la proba orală nota 8,83 (opt și optzecișitrei %).

Candidatul cu numărul de identificare 317/14.02.2022, care a avut indicativul C6 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,83 (opt și optzecișitrei %).

3) Candidatului cu numărul de identificare 406/24.02.2022 i s-a acordat la proba orală nota 6,00 (șase).

Candidatul cu numărul de identificare 406/24.02.2022, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 7,33 (șapte și treizecișitrei %).

Candidatul cu numărul de identificare 406/24.02.2022 a fost declarat “respins” de către comisia de concurs în baza Art. 52 alin. (3) din Regulamentul de Ordine Interioară al institutului, care prevede următoarele: “candidații trebuie să obțină cel puțin media 8 și nici o notă sub 7”.

4) Candidatul cu numărul de identificare 419/25.02.2022 (indicativ probă scrisă: C4), care a obținut nota 7,50 la proba scrisă, a fost declarat “respins” de către comisia de concurs deoarece nu a participat la proba orală.

5) Candidatul cu numărul de identificare 431/28.02.2022 (indicativ probă scrisă: C7), care a obținut nota 2,00 la proba scrisă nu s-a prezentat la proba orală, prin urmare a fost declarat “respins” de către Comisia de concurs [candidatul având oricum media “2 (doi)” la proba scrisă și fiind astfel în imposibilitatea de a obține în urma probelor concursului “cel puțin media 8 și nici o notă sub 7”, conform Art. 52 alin. (3) din Regulamentului Intern al institutului].

6) Candidatului cu numărul de identificare 432/28.02.2022 i s-a acordat la proba orală nota 7,13 (șapte și treisprezece %). Examinarea acestui candidat s-a desfășurat prin platforma video Zoom, la solicitarea acestuia, fiind bolnav de Covid 19. Acest mod de examinare a fost aprobat în prealabil de Comisia de concurs, iar ceilalți candidați și-au dat acordul pentru acest fapt.

Candidatul cu numărul de identificare 432/28.02.2022, care a avut indicativul C3 la lucrarea scrisă, a obținut media 7,81 (șapte și optzecișiunu %).

Candidatul cu numărul de identificare 432/28.02.2022a fost declarat “respins” de către comisia de concurs în baza Art. 52 alin. (3) din Regulamentul de Ordine Interioară al institutului, care prevede următoarele: “candidații trebuie să obțină cel puțin media 8 și nici o notă sub 7”.

7) Candidatului cu numărul de identificare 434/28.02.2022 i s-a acordat la proba orală nota 9,90 (nouă și nouăzeci %).

Candidatul cu numărul de identificare 434/28.02.2022, care a avut indicativul C5 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,45 (nouă și patruzecișicinci %).

Prin urmare, ocuparea a trei din cele patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget urmând să aibă loc în ordinea descrescătoare a mediilor, candidații declarați “admiși” pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a lor, sunt candidații cu numerele de identificare:

- 266/03.02.2022 (C1), cu media 9,53;

- 434/28.02.2022 (C5), cu media 9,45;

- 317/14.02.2022 (C6), cu media 8,83.

Deoarece niciunul din ceilalți trei candidați care au susținut proba scrisă nu a fost declarat admis de către Comisia de concurs, al patrulea post de asistent de cercetare științifică urmează să se ocupe printr-un nou concurs, la o dată ulterioară.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU