Open position for Assistant I – Technician in Bioinformatics and Structural Biochemistry

28.01.2022 - 28.02.2022 | Posted at: Jan. 27, 2022, 5:19 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent tr. I (studii medii), pe perioadă nedeterminată, post având poziția 42 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia actului de identitate, conformă cu originalul sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conforme cu originalul, care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, conforme cu originalul;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală în original care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română semnat și datat de candidat (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 28 ianuarie 2022 – 28 februarie 2022 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Cerințele postului de Asistent treapta I (studii medii)

 • studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat);
 • vechimea în muncă: nu este obligatorie;
 • cunoștințe de Medicină; Programare C++; Bioinformatică; Modelare și Simulare Moleculară.

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 42 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 12/27.I.2022 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Tehnici de simulare moleculară a biomoleculelor;
 2. Modele fizico-chimice ale structurii proteinelor si interactiilor cu liganzii.

BIBLIOGRAFIA

 1. Aluru Srinivas, Handbook of Computational Molecular Biology, Chapman & Hall/ CRC 2006, ISBN 1-58488-406-1, Partea a VII-a;

 2. Schwede T. & Peitsch M., Computational Structural Biology. Methods and Applications, World Scientific, 2008, ISBN 10981-277-877-2;

 3. Leach A., Molecular Modelling. Principles and Applications, ediția a doua, Prentice Hall 2001, ISBN 0-582-38210-6;

 4. Stroustrup B., Programming: Principles and Practice using C++, 2nd Edition, Pearson Edu, 2014, ISBN-10: 0-321-99278-4.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și probă orală – care se vor desfășura în zilele de 7 martie 2022, respectiv 9 martie 2022, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 01.03.2022;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 02.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 03.03.2022;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 04.03.2022;

 • Desfășurarea probei scrise: 07.03.2022;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 08.03.2022;

 • Susținerea și notarea probei orale: 09.03.2022;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 10.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 11.03.2022;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 14.03.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de Asistent I (studii medii), post având poziția 42 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală, în urma analizei dosarului de concurs al unicului candidat care s-a prezentat (reprezentat prin numărul de identificare: 404/24.02.2022), probă care s-a desfășurat la data de 1 martie 2022, Comisia de concurs a hotărât că dosarul unicului candidat, menționat mai sus prin numărul propriu de identificare întrunește condițiile pentru a fi declarat admis, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de Asistent I (studii medii), post având poziția 42 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală, la data de 7 martie 2022 la susținerea probei scrise de către unicul candidat care s-a prezentat, care a fost declarat admis la proba analizei dosarului de concurs (reprezentat prin numărul de identificare: 404/24.02.2022), Comisia de concurs a notat lucrarea cu nota 10,00 (zece).

În condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, candidatul reprezentat prin numărul de identificare: 404/24.02.2022 urmează să desfășoare proba orală, ultima probă a concursului, la data de 9 martie 2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

 

În urma concursului concursul ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de Asistent I (studii medii), post având poziția 42 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală, unicul candidat care s-a prezentat (cu numărul de identificare: 404/24.02.2022), a fost notat cu nota 10,00 la proba orală, obținând media 10,00 (zece).

Prin urmare, candidatul cu numărul de identificare 404/24.02.2022 a fost declarat admis pe post.

 

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU