Open position for CS Researcher in Bioinformatics and Structural Biochemistry (Computational Biology of Aging Group)

28.01.2022 - 28.02.2022 | Posted at: Jan. 27, 2022, 5:37 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de cercetator științific, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 34 în statul de personal în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală, Grupul Biologia Computațională a Îmbătrânirii.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română semnat și datat de candidat (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 28 ianuarie 2022 – 28 februarie 2022 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 34 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 21/27.I.2022 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Concepte si metode de studiu/analiza a biologiei imbatranirii
 2. Cunostinte despre biologia nematodelor si metode de cultura a lor

BIBLIOGRAFIE

Biologia imbatranirii

 1. López-Otín, Blasco, Partridge, Serrano, Kroemer. The hallmarks of aging, Cell, 2013; 153:1194-217; PMID: 23746838.

 2. Handbook of the Biology of Aging, 8th edition Elsevier, 2016, Editori: Nicolas Musi, Peter Hornsby, ISBN: 978-0124115965

  De interes mai ales capitolele:
  • Chapter 1: Sutphin and Korstanje, Longevity as a Complex Genetic Trait
  • Chapter 2: Schreiber, O’Leary, Kennedy, The mTOR Pathway and Aging
  • Chapter 8: Hou, Wang, Cheng, Xian, Han, Systems Approaches to Understanding Aging
  • Chapter 9: de Magalhaes, Tacutu, Integrative Genomics of Aging
 1. Tacutu et al., Human Ageing Genomic Resources: new and updated databases. Nucleic Acids Res. 2018; 46(D1):D1083-D1090. PMID: 29121237. (inclusiv familiarizare cu date din baza de date HAGR despre interventii genetice asociate longevitatii)

 2. Bunu et al., SynergyAge, a curated database for synergistic and antagonistic interactions of longevity-associated genes. Sci Data. 2020; 7:366. PMID: 33106474. (inclusiv familiarizare cu date din SynergyAge despre singergii si antagonism in imbatranire)

Biologia nematodelor

 1. Corsi, Wightman, Chalfie, A Transparent window into biology: A primer on Caenorhabditis elegans (2015), WormBook, ed. The C. elegans Research Community, WormBook, http://www.wormbook.org

 2. Wilkinson, Taylor, Dillin. Analysis of aging in Caenorhabditis elegans.Methods Cell Biol. 2012; 107:353-81. PMID: 22226530.

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, proba orală (interviul) și proba practică care vor avea loc astfel: în zilele de 7 martie 2022, 9 martie 2022, respectiv 10 martie 2022, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 01.03.2022;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 02.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 03.03.2022;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 04.03.2022;

 • Desfășurarea probei scrise: 07.03.2022;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 08.03.2022;

 • Susținerea și notarea probei orale: 09.03.2022;

 • Susținerea și notarea probei practice: 10.03.2022;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 11.03.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 14.03.2022;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 15.03.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 15 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de cercetătorștiințific, post având poziția 34 în statul de personal la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală - Grupul Biologia Computațională a Îmbătrânirii, în urma analizei dosarului de concurs al unicului candidat care s-a prezentat (reprezentat prin numărul de identificare: 408/24.02.2022), probă care s-a desfășurat la data de 1 martie 2022, Comisia de concurs a hotărât că dosarul unicului candidat, menționat mai sus prin numărul propriu de identificare întrunește condițiile pentru a fi declarat admis, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise, probei orale (interviului) și probei practice, care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 27 ianuarie 2022 – 14 martie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de cercetător științific, post având poziția 34 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală - Grupul Biologia Computațională a Îmbătrânirii, la data de 7 martie 2022 la susținerea probei scrise de către unicul candidat care s-a prezentat, care a fost declarat admis la proba analizei dosarului de concurs (reprezentat prin numărul de identificare: 408/24.02.2022), Comisia de concurs a notat lucrarea cu nota 9,33 (nouă și treizeci și trei %).

În condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, candidatul reprezentat prin numărul de identificare: 408/24.02.2022 urmează să desfășoare proba orală și proba practică, la data de 9 martie 2022., respectiv 10 martie 2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU