Open position for Assistant I - Technician in the Bioinformatics and Structural Biochemistry Department

11.01.2023 - 26.01.2023 | Posted at: Jan. 10, 2023, 4:11 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile H.G. nr. 1336/28.10.2022, a unui post de asistent treapta I (studii medii), pe durată nedeterminată, concurs ce se va desfășura între 10 ianuarie – 13 februarie 2023, post având poziția 41 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • formular de înscriere la concurs redactat în baza Anexei 2 a H.G. nr. 1336/28.10.2022;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conforme cu originalul, care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, conforme cu originalul;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 35 alin. (5) ale H.G. nr. 1336/28.10.2022, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, model comun european.

CERINȚELE POSTULUI

 • Studii: absolvent de studii medii.
 • Vechime în muncă: peste 20 ani – experiență în domeniul instalațiilor.
 • Aptitudini/Deprinderi: manualitate, capacitatea de a acționa rapid, prioritizarea activităților.

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 11 ianuarie 2023 – 26 ianuarie 2023 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 41 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 5/10.I.2023 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

I. Funcționarea, întreținerea și repararea instalațiilor de distribuție a apei. Diagnosticarea instalațiilor de distribuție a apei;

II. Măsuri pentru asigurarea securității electrice în desfășurarea activității;

III. Clasificarea, manipularea și depozitarea gazelor sub presiune;

IV. Aplicarea prevederilor legislației privitoare la Sănătate și Securitate în Muncă (SSM) și Situațiilor de Urgență (SU).

BIBLIOGRAFIA

 1. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, suport de curs editat de Filiala Cluj-Napoca a Fundației Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești “Spiru Haret”, 2012;

 2. Manualul electricianului, Scheme de conexiune pentru aplicații civile și terțiare 2012 – 2013, editat de Finder – Chorus Electric;

 3. Fișa tehnică de securitate – Azot, refrigerat, lichid, editată de The LINDE Group (în limba română);

 4. REGULAMENT din 28 martie 2007 privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, (exclusiv GPL – gaz petrolier lichefiat), EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI - Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 266 bis din 20 aprilie 2007;

 5. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu completarile si modificarile ulterioare – H.G. nr.955/2010;

 6. Legislația pentru Situații de Urgență: Legea nr. 481/2004, Legea nr. 307/2006 si O.M.A.I nr.163/2007.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și interviul (probă orală) - și va avea loc în zilele de 6 februarie 2023, respectiv 8 februarie 2023, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 30.01.2023;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 31.01.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 01.02.2023;

 • Soluționarea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 02.02.2023;

 • Anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 03.02.2023;

 • Desfășurarea probei scrise: 06.02.2023;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 07.02.2023;

 • Susținerea și notarea probei orale: 08.02.2023;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 09.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 10.02.2023;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 13.02.2023.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 10 ianuarie 2023 – 13 februarie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de Asistent I (studii medii), post având poziția 41 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală, în urma analizei dosarului de concurs al unicului candidat care s-a prezentat (reprezentat prin numărul de identificare: 118/18.01.2023), probă care s-a desfășurat la data de 30 ianuarie 2023, Comisia de concurs a hotărât că dosarul unicului candidat, menționat mai sus prin numărul propriu de identificare întrunește condițiile pentru a fi declarat admis, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și interviului (probei orale), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 10 ianuarie 2023 – 13 februarie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de Asistent I (studii medii), post având poziția 41 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală, la data de 6 februarie 2023 la susținerea probei scrise de către unicul candidat care s-a înscris la concurs (reprezentat prin numărul de identificare: 118/18.01.2023), candidat care a fost declarat admis la proba analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs a notat lucrarea cu nota 9,16 (nouă și șaisprezece %).

În condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/2022, candidatul reprezentat prin numărul de identificare: 118/18.01.2023 urmează să susțină interviul (proba orală) la data de 8 februarie 2023.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 10 ianuarie 2023 – 13 februarie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de Asistent I (studii medii), post având poziția 41 în statul de personal, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală, unicul candidat care s-a prezentat (cu numărul de identificare: 118/18.01.2023), a fost notat cu nota 9,00 la proba orală, obținând media 9,08 (nouă și opt %).

Prin urmare, candidatul cu numărul de identificare 118/18.01.2023 a fost declarat admis pe post.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU