Open position for CS II Researcher in Bioinformatics and Structural Biochemistry

16.01.2023 - 14.02.2023 | Posted at: Jan. 13, 2023, 4:44 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române organizează concurs, în condițile Legii nr. 319/2003 și Ordinului MECTS nr. 6.129/2016, pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul II, având poziţia 30 în statul de personal.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cerere de participare la concurs (în original) aprobată de directorul Institutului de Biochimie (înregistrată);
 • copia cărții de identitate/buletinului de identitate;
 • copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor și atestatul/atestatele de recunoaștere (dacă este cazul), diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaștere (dacă este cazul) și foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naștere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;
 • adeverință de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază perioadele și funcțiile profesionale în învățământul superior/cercetare științifică, precum și documentul care să ateste, dacă este cazul, desfășurarea de activități de învățământ superior în calitate de cadru didactic asociat (în original);
 • cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătore, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, Format Europass în limba română (în original);
 • fișa de evaluare, din partea candidatului, in care acesta prezinta indeplinirea criteriilor și standardelor stabilite la nivelul institutului (Indice de excelență) (în original, semnată de candidat și copie electronică); cerințele minime pentru ocuparea postului sunt criteriile și standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite de Comisia de Biologie și Biochimie a C.N.A.T.D.C.U. în cadrul Ordinului MECTS nr. 6.129/2016, Anexa nr. 19, Capitolul 2;
 • asumarea răspunderii (scrisă de mână) în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări;
 • lista completă a publicațiilor, conferințelor și posterelor;
 • listă referenți;
 • memoriu de activitate;
 • direcții de cercetare noi pentru următorii ani.

Candidatul va susține o prezentare orală în fața comisiei de concurs, care va conține descrierea tematicii sale științifice, cu rezultatele obținute și perspective.

Detalii privind regulamentul concursului și documentele ce trebuie să existe în dosarul de concurs se pot obține la urmatoarea adresă: IBAR CRITERIA FOR SENIOR RESEARCHER SELECTION: CSIII, CSII & CSI

Depunerea dosarelor de concurs se va efectua între 16 ianuarie 2023, ora 10,00 și 14 februarie 2023, ora 16:00 la sediul Institutului de Biochimie al Academiei Române din București, Splaiul Independenței nr. 296, sector 6, Cam.307 (Resurse umane - ing. Anca Ionescu).

Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile la nivelul înstituției.

Detalii privind concursul se pot solicita prin telefon la nr. 021.2239069, 021.2239068.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU