Two Open positions for CS Researcher

16.01.2023 - 14.02.2023 | Posted at: Jan. 13, 2023, 4:51 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a a H.G. nr. 1.336/28.10.2022, a două posturi de cercetător științific, pe perioadă nedeterminată, posturi având pozițiile 14, respectiv 32 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt :

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 ianuarie 2023 – 14 februarie 2023 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI Cercetător științific

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: vechime de minimum 3 ani în funcția de Asistent de cercetare științifică.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator – cunoașterea metodelor de biochimie și biologie moleculară uzuale; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice); Autor de articole științifice.

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă

Pentru concursul de ocupare a celor 2 posturi de cercetător științific, prin Decizia internă nr. 10/13.I.2023 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Design experimental în validarea ipotezei științifice a mecanismelor moleculare.
 2. Tehnici de biologie moleculară și celulară.
 3. Metode de analiză și separare a proteinelor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.
 2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, interviul (proba orală) și proba practică care vor avea loc astfel: în zilele de 22 februarie 2023, 24 februarie 2023, respectiv 27 februarie 2023, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 16.02.2023;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 17.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 20.02.2023;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 21.02.2023;

 • Desfășurarea probei scrise: 22.02.2023;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 23.02.2023;

 • Susținerea și notarea probei orale: 24.02.2023;;

 • Susținerea și notarea probei practice: 27.02.2023;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 28.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.03.2023;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.03.2023.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 2 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de cercetător științific, remunerate de la buget, în urma analizei dosarelor de concurs ale celor trei candidate care s-au prezentat (reprezentate prin numerele de identificare: 270/09.02.2023, 298/13.02.2023, respectiv 301/13.02.2023), probă care s-a desfășurat la data de 16 februarie 2023, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor trei candidate, menționate mai sus prin numărul propriu de identificare întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise, interviului (probei orale) și probei practice, care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 2 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de cercetător științific, remunerate de la buget, la susținerea probei scrise, care s-a efectuat la data de 22 februarie 2023, de către cele trei candidate care au fost declarate admise la proba analizei dosarelor de concurs (reprezentate prin numerele de identificare: 270/09.02.2023, 298/13.02.2023, respectiv 301/13.02.2023), s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului fiecărei candidate, candidatelei primind indicativele: C1, C2, respectiv C3 (nu în ordinea crescătoare a numerelor de identificare de mai sus). Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărei candidate, după cum urmează:

 • candidata cu indicativul C1 a fost notată cu nota 8,16 (opt și șaisprezece %);
 • candidata cu indicativul C2 a fost notată cu nota 8,68 (opt și șaizeci și opt %);
 • candidata cu indicativul C3 a fost notată cu nota 8,48 (opt și patruzeci și opt %).

După susținerea și notarea interviului (probei orale) și a probei practice, Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidată.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 2 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de cercetător științific, remunerate de la buget, la susținerea interviului (probei orale) care s-a desfășurat la data de 24 februarie 2023, s-au prezentat toate cele trei candidate care au susținut proba scrisă la data de 22 februarie 2023 (reprezentate prin numerele de identificare: 270/09.02.2023, 298/13.02.2023, respectiv 301/13.02.2023).

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind interviul (proba orală):

 1. Candidata cu numărul de identificare 298/13.02.2023, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut nota 9,76 (nouă și șaptezeci și șase %).
 2. Candidata cu numărul de identificare 270/09.02.2023, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut nota 7,46 (șapte și patruzeci și șase %).
 3. Candidata cu numărul de identificare 301/13.02.2023, care a avut indicativul C3 la lucrarea scrisă, a obținut nota 9,43 (nouă și patruzecișitrei %).

Cele trei candidate urmează să desfășoare la data de 27.02.2023 ultima probă de concurs, proba practică, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 2 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de cercetător științific, remunerate de la buget, la proba scrisă, la susținerea interviului (probei orale) și la proba practică s-au prezentat toate cele trei candidate care s-au înscris la concurs (reprezentate prin numerele de identificare: 270/09.02.2023, 298/13.02.2023, respectiv 301/13.02.2023).

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

1) Candidatei cu numărul de identificare 298/13.02.2023 i s-a acordat la proba practică nota 8,00 (opt).

Candidata cu numărul de identificare 298/13.02.2023, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,64 (opt și șaizecișipatru %).

2) Candidatei cu numărul de identificare 270/09.02.2023 i s-a acordat la proba practică nota 7,50 (șapte și cincizeci %).

Candidata cu numărul de identificare 270/09.02.2023, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 7,88 (șapte și optzecișiopt %).

3) Candidatei cu numărul de identificare 301/13.02.2023 i s-a acordat la proba practică nota 9 (nouă).

Candidata cu numărul de identificare 301/13.02.2023, care a avut indicativul C3 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,97 (opt și nouăzecișișapte %).

Prin urmare, ocuparea celor două posturi vacante de cercetător științific, remunerate de la buget, urmând să aibă loc în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatele declarate “admise” pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a lor, sunt candidatele cu numerele de identificare:

 • 301/13.02.2023 (C3), cu media 8,97;
 • 298/13.02.2023 (C1), cu media 8,64.

Candidata care a obținut cea mai mică medie, anume 7,88, cu numărul de identificare 270/09.02.2023, indicativ C2, a fost declarat “respinsă”.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

Referitor la concursul desfășurat în perioada 13 ianuarie 2023 – 2 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de cercetător științific, remunerate de la buget, în urma sesizării unuia din membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor, în baza Art. 62 alin. (4) din H.G. Nr. 1.336/28.10.2022, s-a aprobat amânarea prezentării rezultatului soluționării contestației depuse de candidata cu numărul de identificare 270/09.02.2023, până la data de 7 martie 2023, din necesitatea de a cerceta riguros aspectele sesizate.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCUANUNȚ

 

Referitor la concursul ce s-a desfășurat în perioada 13 ianuarie 2023 – 2 martie 2023 pentru ocuparea a două posturi vacante de cercetător științific, remunerate de la buget, la sediul Institutului de Biochimie, prelungit până la 7 martie 2023 pentru prezentarea rezultatului soluționării contestației depusă de candidata Militaru Ioana la data de 01.03.2023, cu nr. 404/01.03.2023.

Comisia de soluționare a contestațiilor a admis contestația și a renotat răspunsurile candidatei la probele: interviu (proba orală) și proba practică.

În urma renotării, Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate:

 • Nota acordată la interviu (proba orală): 8 (opt) în loc de 7,46;
 • Nota acordată la proba practică: 8 (opt) în loc de 7,50.

Prin urmare, candidata a obținut media 8,22 (în loc de 7,88) și a fost declarată “respinsă” deoarece cele două posturi s-au ocupat în ordinea descrescătoare a mediilor (8,97, urmată de 8,64).

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU