Two Open positions for CS Researcher

16.01.2023 - 14.02.2023 | Posted at: Jan. 13, 2023, 4:51 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a a H.G. nr. 1.336/28.10.2022, a două posturi de cercetător științific, pe perioadă nedeterminată, posturi având pozițiile 14, respectiv 32 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt :

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 ianuarie 2023 – 14 februarie 2023 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI Cercetător științific

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: vechime de minimum 3 ani în funcția de Asistent de cercetare științifică.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator – cunoașterea metodelor de biochimie și biologie moleculară uzuale; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice); Autor de articole științifice.

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă

Pentru concursul de ocupare a celor 2 posturi de cercetător științific, prin Decizia internă nr. 10/13.I.2023 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Design experimental în validarea ipotezei științifice a mecanismelor moleculare.
 2. Tehnici de biologie moleculară și celulară.
 3. Metode de analiză și separare a proteinelor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.
 2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, interviul (proba orală) și proba practică care vor avea loc astfel: în zilele de 22 februarie 2023, 24 februarie 2023, respectiv 27 februarie 2023, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 16.02.2023;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 17.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 20.02.2023;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 21.02.2023;

 • Desfășurarea probei scrise: 22.02.2023;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 23.02.2023;

 • Susținerea și notarea probei orale: 24.02.2023;;

 • Susținerea și notarea probei practice: 27.02.2023;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 28.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.03.2023;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.03.2023.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU