Four open positions for ACS Research Assistant

16.01.2023 - 14.02.2023 | Posted at: Jan. 13, 2023, 4:54 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022, a patru posturi de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, posturi având pozițiile: 13, 39, 50, respectiv 51 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 ianuarie 2023 – 14 februarie 2023 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI Asistent de cercetare științifică

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: preferabil.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă.

Pentru concursul de ocupare a celor 4 posturi de asistent de cercetare științifică, prin Decizia internă nr. 13/13.I.2023 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Design experimental în validarea ipotezei științifice a mecanismelor moleculare.
 2. Tehnici de biologie moleculară și celulară.
 3. Metode de analiză și separare a proteinelor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.
 2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și interviul (probă orală) – care se vor desfășura în zilele de 22 februarie 2023, respectiv 24 februarie 2023, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 16.02.2023;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 17.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 20.02.2023;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 21.02.2023;

 • Desfășurarea probei scrise: 22.02.2023;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 23.02.2023;

 • Susținerea și notarea probei orale: 24.02.2023;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 27.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 28.02.2023;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.03.2023.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 1 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, în urma analizei dosarelor de concurs ale celor opt candidați care s-au prezentat (reprezentați prin numerele de identificare: 153/25.01.2023, 230/06.02.2023, 232/06.02.2023, 235/06.02.2023, 239/06.02.2023, 277/10.02.2023, 295/13.02.2023, respectiv 317/14.02.2023), probă care s-a desfășurat la data de 16 februarie 2023, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor opt candidați, menționați mai sus prin numărul propriu de identificare întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și interviului (probei orale), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 1 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, la data de 22 februarie 2023 la susținerea probei scrise de către cei opt candidați care au fost declarați admiși la proba analizei dosarelor de concurs (reprezentați prin numerele de identificare: 153/25.01.2023, 230/06.02.2023, 232/06.02.2023, 235/06.02.2023, 239/06.02.2023, 277/10.02.2023, 295/13.02.2023, respectiv 317/14.02.2023), Comisia de concurs l-a declarat “respins” pe candidatul cu numărul de identificare 230/06.02.2023 deoarece nu s-a prezentat la proba scrisă.

Apoi s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului celor șapte candidați rămași în concurs, candidații primind indicativele: C1, C2, C3, C4, C5, C6 respectiv C7 (nu în ordinea crescătoare a numerelor de identificare de mai sus). Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărui candidat, după cum urmează:

 • candidatul cu indicativul C1 a fost notat cu nota 6,67 (șase și șaizecișișapte %);
 • candidatul cu indicativul C2 a fost notat cu nota 8,08 (opt și opt %);
 • candidatul cu indicativul C3 a fost notat cu nota 9,16 (nouă și șaisprezece %);
 • candidatul cu indicativul C4 a fost notat cu nota 5,91 (cinci și nouăzecișiunu %);
 • candidatul cu indicativul C5 a fost notat cu nota 1,17 (unu și șaptesprezece %);
 • candidatul cu indicativul C6 a fost notat cu nota 7,08 (șapte și opt %);
 • candidatul cu indicativul C7 a fost notat cu nota 6,58 (șase și cincizecișiopt %).

După susținerea și notarea interviului (probei orale), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidat.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 1 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, la susținerea interviului (probei orale) care s-a desfășurat la data de 24 februarie 2023, s-au prezentat doar cinci din cei șapte candidați care au susținut proba scrisă la data de 22 februarie 2023 (reprezentați prin numerele de identificare: 153/25.01.2023, 232/06.02.2023, 235/06.02.2023, 239/06.02.2023, 277/10.02.2023, 295/13.02.2023, respectiv 317/14.02.2023). În consecință, Comisia de concurs i-a declarat “respinși” pe candidații cu numerele de identificare 277/10.02.2023, respectiv 295/13.02.2023, deoarece nu s-a prezentat la susținerea (interviului) probei orale.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind interviul (proba orală):

 1. Candidatul cu numărul de identificare 317/14.02.202, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut nota 8,00 (opt).
 2. Candidatul cu numărul de identificare 232/06.02.2023, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut nota 9,00 (nouă).
 3. Candidatul cu numărul de identificare 235/06.02.2023, care a avut indicativul C3 la lucrarea scrisă, a obținut nota 9,50 (nouă și cincizeci %).
 4. Candidatul cu numărul de identificare 239/06.02.2023, care a avut indicativul C6 la lucrarea scrisă, a obținut nota 9,00 (nouă).
 5. Candidatul cu numărul de identificare 153/25.01.2023, care a avut indicativul C7 la lucrarea scrisă, a obținut nota 9,50 (nouă și cincizeci %).

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2023 – 1 martie 2023 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, la susținerea probei scrise și la susținerea interviului (probei orale) s-au prezentat doar cinci din cei opt candidați care s-au înscris la concurs (reprezentați prin numerele de identificare: 153/25.01.2023, 230/06.02.2023, 232/06.02.2023, 235/06.02.2023, 239/06.02.2023, 277/10.02.2023, 295/13.02.2023, respectiv 317/14.02.2023).

Comisia de concurs l-a declarat “respins” pe candidatul cu numărul de identificare 230/06.02.2023 deoarece nu s-a prezentat la proba scrisă.

Comisia de concurs i-a declarat “respinși” și pe candidații cu numerele de identificare 277/10.02.2023, respectiv 295/13.02.2023, deoarece nu s-au prezentat la susținerea (interviului) probei orale.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 1. Candidatul cu numărul de identificare 317/14.02.2023, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 7,33 (șapte și treizecișitrei %).
 2. Candidatul cu numărul de identificare 232/06.02.2023, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,54 (opt și cincizecișipatru %).
 3. Candidatul cu numărul de identificare 235/06.02.2023, care a avut indicativul C3 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,33 (nouă și treizecișitrei %).
 4. Candidatului cu numărul de identificare 239/06.02.2023, care a avut indicativul C6 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,04 (opt și patru %).
 5. Candidatului cu numărul de identificare 153/25.01.2023, care a avut indicativul C7 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,04 (opt și patru %).

Prin urmare, ocuparea celor patru posturi vacante de asistent de cercetare științifică, remunerate de la buget, urmând să aibă loc în ordinea descrescătoare a mediilor, candidații declarați “admiși” pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a lor, sunt candidații cu numerele de identificare:

 • 235/06.02.2023 (C3), cu media 9,33;
 • 232/06.02.2023 (C2), cu media 8,54;
 • 239/06.02.2023 (C6), cu media 8,04;
 • 153/25.01.2023 (C7), cu media 8,04.

Candidatul care a obținut cea mai mică medie, anume 7,33 cu numărul de identificare 317/14.02.2023, indicativ C1, a fost declarat “respins”.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU