Open position for ACS Research Assistant in Bioinformatics and Structural Biochemistry

16.01.2023 - 14.02.2023 | Posted at: Jan. 13, 2023, 4:57 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. PCE 148/2021, Proiectul – „Utilizarea algoritmilor de mare viteză din robotică pentru investigarea experimentală a sistemelor biomoleculare mari”, Director de proiect: Dr. Laurențiu Spiridon, la Departamentul Bioinformatică și Biochimie Structurală.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 35 alin. (5) ale H.G. nr. 1.336/28.10.2022, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală în original care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 ianuarie 2023 – 14 februarie 2023 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI Asistent de cercetare științifică

Studii: absolvent al unui modul de studii universitare cu profil real precum cele din facultatile de Matematica, Fizica, Informatica, Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: preferabil.

Cunoștințe / competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, bioinformatica si biochimie structurala.

Competențe specifice echipamentelor folosite – operare calculator indiferent de sistemul de operare; cunostinte minimale de programare; cunostinte legate de sisteme distribuite de calcul.

Competențe personale – cunoașterea temeinica a limbii engleze; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini / Deprinderi – asimilarea rapida a notiunilor noi; rezolvarea problemelor folosind algoritmi informatici; abilitate in managementul datelor; rigurozitate in prelucrarea datelor.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 16/13.I.2023 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

I. Tehnici de simulare moleculară a biomoleculelor;

II. Modele fizico-chimice ale structurii proteinelor si interactiilor cu liganzii.

BIBLIOGRAFIA

 1. Aluru Srinivas, Handbook of Computational Molecular Biology, Chapman & Hall/ CRC 2006, ISBN 1-58488-406-1, Partea a VII-a;

 2. Schwede T. & Peitsch M., Computational Structural Biology. Methods and Applications, World Scientific, 2008, ISBN 10981-277-877-2;

 3. Leach A., Molecular Modelling. Principles and Applications, ediția a doua, Prentice Hall 2001, ISBN 0-582-38210-6;

 4. McQuarrie DA, Statistical Mechanics, editia 1, Harper and Row, ISBN 06-044366-9, 1973.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și interviul (probă orală) – care se vor desfășura în zilele de 22 februarie 2023, respectiv 24 februarie 2023, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 16.02.2023;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 17.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 20.02.2023;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 21.02.2023;

 • Desfășurarea probei scrise: 22.02.2023;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 23.02.2023;

 • Susținerea și notarea probei orale: 24.02.2023;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 27.02.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 28.02.2023;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.03.2023.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU