Three open positions for ACS Research Assistant

20.04.2023 - 19.05.2023 | Posted at: April 19, 2023, 10:34 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022, a trei posturi de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, posturi având pozițiile: 14, 50, respectiv 51 în statul de personal.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 20 aprilie 2023 – 19 mai 2023 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI Asistent de cercetare științifică

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: preferabil.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă.

Pentru concursul de ocupare a celor 3 posturi de asistent de cercetare științifică, prin Decizia internă nr. 49/19.IV.2023 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Design experimental în validarea ipotezei științifice a mecanismelor moleculare.
 2. Tehnici de biologie moleculară și celulară.
 3. Metode de analiză și separare a proteinelor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.
 2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și interviul (probă orală) – care se vor desfășura în zilele de 29 mai 2023, respectiv 31 mai 2023, la ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 23.05.2023;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 24.05.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 25.05.2023;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 26.05.2023;

 • Desfășurarea probei scrise: 29.05.2023;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 30.05.2023;

 • Susținerea și notarea probei orale: 31.05.2023;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 02.06.2023;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 06.06.2023;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 07.06.2023.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU