Open position for ACS Research Assistant - Ph.D. student

16.02.2024 - 18.03.2024 | Posted at: Feb. 27, 2024, 2:55 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică - doctorand, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare GAR2023 Cod proiect 164 cu titlul – „Influența microbiotei asupra secreției hormonului Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1). Implicații în etiologia diabetului zaharat” Director de grant: Dr. Florentina Pena, la Departamentul Biologie Moleculară și Celulară.

Atribuțiile acestui post pentru realizarea activităților proiectului 164 al Contractului de cercetare GAR2023 nu se regăsesc în nici o altă structură organizatorică din Institutul de Biochimie (postul este unic).

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 16 februarie 2024 – 18 martie 2024 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Biotehnologie sau Inginerie Chimică, doctorand.

Vechime în muncă: peste 3 ani.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; experienta in cultivarea de linii celulare mamaliene, experienta in creearea de linii celulare stabile, capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în inregistrarea scrisa a experimentelor efectuate, pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică - doctorand, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 16/15.II.2024 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Amino acizi, peptide și proteine. Peptide – legatura peptidică; proteine – structura primară, secundară, terțiară și cuaternară); electroforeza proteinelor, plierea și denaturarea proteinelor; sinteza proteinelor (transcriere, translație), mecanisme de secretie a proteinelor;

 2. Organizarea celulelelor mamaliene (compartimentele intracelulare, biosinteza, traficul și degradarea proteinelor);

 3. Identificarea și analiza proteinelor Metode de identificare și dozare (tehnicile: Western blotting, Elisa, imunoprecipitare, imunocitofluorescență).

 4. Tehnici de ADN recombinat – elemente fundamentale (inclusiv replicare, cod genetic, PCR, enzime de restricție, ligaze); aplicații: expresia prokariotă (inclusiv reglarea expresiei genice - modelul Jacob-Monod) si eukariotă a proteinelor.

 5. Noțiuni de calcul de laborator – calcul concentrații soluții și tampoane, determinarea pH-ului soluțiilor.

 6. Fiziologia (structura, functie, reglare) hormonilor implicati in metabolismul glucidic (GLP-1, insulina, glucagon). Tehnici de cuantificare a GLP-1, insulina, glucagon.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell” by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walte, editia a 6-a, 2015
 2. Glucose Metabolism and Regulation: Beyond Insulin and Glucagon Stephen L. Aronoff, Kathy Berkowitz, Barb Shreiner, and Laura Want, Diabetes Spectrum Volume 17, Number 3, 2004
 3. Novel luciferase-based GLP-1 reporter assay reveals naturally-occurring secretagogues, Anghel SA, Badea RA, Chiritoiu G, Patriche DS, Alexandru PR, Pena F .  British journal of pharmacology, (2022) 
 4. The Molecular Determinants of Glucagon-like Peptide Secretion by the Intestinal L cell. Patricia L Brubaker. Endocrinology, Volume 163, Issue 11, November 2022

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 26 martie 2024, respectiv 28 martie 2024, începând cu ora 12,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 20.03.2024;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 21.03.2024;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 22.03.2024;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 25.03.2024;

 • Desfășurarea probei scrise: 26.03.2024;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 27.03.2024;

 • Susținerea și notarea interviului (probei orale): 28.03.2024;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 29.03.2024;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.04.2024;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 02.04.2024;

 • Estimarea datei de incepere a activității de catre candidatul declarat admis: 03.04.2024.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU